صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبران جدید چین تعیین شدند

رهبران جدید چین تعیین شدند

حزب کمونیست چین اعضای عالیترین نهاد تصمیمگیری در حزب و کشور را تعیین کرده و شی جینپینگ برای یک دوره پنجساله دیگر به سمت دبیرکلی انتخاب شده است. روز چهارشنبه، ۳ عقرب (۲۵ اکتوبر)، اعضای کنگره ملی حزب کمونیست در آخرین روز از نشست خود در بجینگ اعضای اصلی تشکیلات مرکزی حزب شامل کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و کمیته دایم دفتر سیاسی را تعیین کردند. 
همانطور که انتظار میرفت، کنگره ملی حزب کمونیست شی جینپینگ، رئیس جمهوری را برای یک دوره پنجساله دیگر به دبیرکلی برگزید. در این سمت، او ریاست کمیته مرکزی و دفتر سیاسی را برعهده دارد و بالاترین فرد در کمیته دایم دفتر سیاسی خواهد بود.
به گفته ناظران، نشست سال جاری کنگره ملی برخلاف سنتی که طی سالهای پیش شکل گرفته بود، از هرنوع اشاره تلویحی به فردی به عنوان جانشین احتمالی آقای شی خودداری ورزید.
در چند سال اخیر و همزمان با رشد اقتصادی جمهوری خلق چین و کسب موقعیتی تاثیرگذار در صحنه جهانی، رهبران آن کشور سنتی را رواج دادند که براساس آن، رهبر حزب - که رهبری دولت را هم در دست میگیرد - در فواصل ده ساله کنارهگیری میکند و جای خود را به نسل جوانتری میدهد.
خودداری کنگره از مطرح کردن فردی به عنوان شایستهترین فرد پس از دبیرکل فعلی این گمانهزنی را تقویت میکند که ممکن است آقای شی در صدد تمدید دوره رهبری خود در حزب و دولت پس از کنگره بعدی در سال ۲۰۲۲ باشد.
علاوه بر دبیرکل، کنگره ملی «با رای مخفی» حدود دویست عضو کمیته مرکزی حزب را نیز انتخاب کرد. این کمیته وظایف کنگره ملی خلق را در فواصل برگزاری آن برعهده دارد و دست کم سالی یک بار تشکیل جلسه میدهد. ریاست کمیته با دبیرکل حزب است.
در روز چهارشنبه، اعضای دفتر سیاسی - پولیتبورو - به عنوان نهاد اصلی در کمیته مرکزی و کمیته دایم دفتر سیاسی، یعنی هسته مرکزی و نهاد اصلی تصمیمگیرنده در حزب را انتخاب کرد. اعضای کمیته دایم، که دبیرکل یکی از آنان است، در جلسه روز چهارشنبه به شرکتکنندگان در کنگره ملی معرفی شدند.
هفت عضو کمیته دایم هرکدام مسئول یکی از بخشهای امور کشور هستند و طبق آرمان «رهبری جمعی» در حزب همه آنان «رسما» همتراز محسوب میشوند. اما در عمل، حزب کمونیست چین، و احزاب کمونیست در اکثر کشورهای کمونیستی، به ظهور یک فرد به عنوان شخصیت قدرتمند و در مواردی خودکامه گرایش داشتهاند. در چین، دبیرکل حزب، عضو اصلی و معمولا، مهمترین عضو کمیته دایم بوده است.