صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سنای اسپانیا به اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی بر کاتالونیا رأی داد

سنای اسپانیا به اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی  بر کاتالونیا رأی داد

کمتر از یک ساعت پس از اعلام استقلال کاتالونیا از سوی پارلمان این منطقه، مجلس سنای اسپانیا به درخواست ماریانا راخوی، نخستوزیر این کشور برای اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی بر کاتالونیا رأی داد. اکنون انتظار میرود آقای راخوی جلسه کابینه خود را تشکیل دهد تا در مورد نخستین قدمها در جهت اعمال حاکمیت بر کاتالونیا تصمیم بگیرد. گفته میشود که این قدمها ممکن است برکناری مقامهای دولت محلی کاتالونیا و نظارت مستقیم بر نیروی پولیس این منطقه خودمختار را شامل شود.  بی اغلب نمایندگان مخالف استقلال در جلسه پارلمان کاتالونیا حاضر نبودند، اما آرای مثبت از نصف کل اعضای پارلمان بیشتر بود.
 حدود سه هفته پیش با وجود مخالفت دولت مرکزی اسپانیا و اعزام هزاران مأمور پولیس، همهپرسی استقلال در کاتالونیا برگزار شد که ۴۳ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند و بیش از ۹۰ درصد رأیدهندگان به استقلال رأی دادند.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا همهپرسی کاتالونیا را غیرقانونی اعلام کرده و دولت این کشور هم نتیجه آن را نپذیرفته است.
ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصمیم پارلمان کاتالونیا از اسپانیاییها خواسته که آرامش خود را حفظ کنند. او وعده داده که حکومت قانون را به کاتالونیا را بازگرداند.