صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: اوضاع انسانی در یمن تکان دهنده است

 سازمان ملل: اوضاع انسانی در یمن تکان دهنده است

رئیس بخش کمکهای بشردوستانه سازمان ملل اوضاع انسانی یمن را "تکان دهنده" خواند و طرفهای درگیر را به احترام به قوانین بینالمللی دعوت کرد. مارک لوکوک، رئیس بخش کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در پایان ماموریت پنج روزه خود به یمن گفت: جنگ در این کشور فقیر باید از طریق روند سیاسی پایان یابد. لوکوک گفت: بحران فاجعه بار انسانی در یمن را از نزدیک دیدم. در این کشور بیماری وبا در سریعترین زمان شیوع پیدا کرده و این کشور بزرگترین ناامنی غذایی را در جهان شاهد است و بسیاری از مردم آن آواره شدهاند. وی پیش از ترک صنعاء به روزنامهنگاران گفت: دیدن تاثیرات وحشتناک این جنگ تکان دهنده است.
لوکوک گفت: سازمان ملل از همه طرفها میخواهد به معیارهای قوانین انسانی بینالمللی پایبند بوده و به حقوق همه افراد از جمله بازداشتیها و روزنامهنگاران احترام بگذارند.
لوکوک در نخستین سفر خود به یمن مذاکراتی در عدن، صنعاء و دیگر مناطق این کشور داشته است.
این مقام مسئول، مقامات عدن و صنعاء را به تضمین وصول کمکهای انسانی به نیازمندان یمن ترغیب کرده و خواهان بازگشایی فرودگاه صنعاء برای پروازهای تجاری و مسافری شد.
لوکوک گفت: کودکان یمنی از سوءتغذیه حاد رنج میبرند، بسیاری از شفاخانههای این کشور به سختی آب و برق دارند و کارکنان بهداشتی حقوق ماهانه خود را دریافت نکردهاند.
وی در ادامه گفت: سازمان ملل اقدام به ارائه کمکهای مستقیم به هفت میلیون یمنی میکند اما این برنامه نیازمند تلاش و حمایت بیشتر است.