صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ تصمیم نهایی برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل را به تعویق انداخت

ترامپ تصمیم نهایی برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل را به تعویق انداخت

با اتمام مهلت تصمیمگیری در مورد تغییر محل سفارت آمریکا به اورشلیم/بیتالمقدس، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ تصمیمگیری در این زمینه را به تعویق انداخته اما در روزهای آتی تصمیم نهایی گرفته میشود.
وضعیت اورشلیم/بیتالمقدس یکی از مشکلات بزرگ و حل نشده در مناقشه بین اسرائیل و فلسطینیان است. اسرائیل همهبخشهای (شرقی و غربی) شهر را «پایتخت ابدی و غیر قابل تقسیم» خود میداند. این در حالی است که فلسطینیان بخش شرقی شهر را پایتخت دولت آینده فلسطین میدانند.
در صورتی که آمریکا سفارت خود در اسرائیل را از تلآویو به اورشلیم/بیتالمقدس منتقل کند، به معنی قبول یکجانبه اورشلیم/بیتالمقدس بهعنوان پایتخت اسرائیل است.
اسرائیل اورشلیم/بیتالمقدس را «پایتخت ابدی و غیر قابل تقسیم» خود میداند و فلسطینیان نیز بخش شرقی شهر را پایتخت دولت آینده خود.
کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۵ قانونی را تصویب کرد که در آن انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس/ اورشلیم پیشبینی شده است. از آن زمان تاکنون روسای جمهور ایالات متحده آمریکا هر شش ماه یک بار فرمانی را امضا کردهاند که اجرای این قانون را به تعویق انداخته است. آخرین مهلت شش ماهه تعلیق اجرای این قانون روز دوشنبه ( ۴ نوامبر) به سر آمد.
هوگان گیدلی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «سئوال این نیست که آیا سفارت آمریکا از تل آویو منتقل خواهد شد، بلکه سئوال این است که چه زمانی این اقدام صورت گیرد». وی درادامه افزود :« با این وجود اینکه روز دوشنبه مهلت رئیس جمهور برای انجام این کار خاتمه مییابد تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و طی روزهای آینده تصمیمات اتخاذ شده اعلام میشود.»