صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه: تماس‌های سطح بالایی با کوریای شمالی نداریم

 روسیه: تماس‌های سطح بالایی با کوریای شمالی نداریم

ایگور مورگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است کشورش تماسهای سطح بالا با رهبری کوریای شمالی ندارد اما برقراری چنین تماسهایی امکانپذیر است.
به نقل از بی بی سی، آقای مورگولوف در عین حال گفته است روسیه کانالهای ارتباطی فراوانی با کوریای شمالی دارد. او گفته است کشورش حاضر نیست تا تحریمهای جدیدی را که به اقتصاد کوریای شمالی لطمه جدی وارد خواهند کرد اعمال کند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است فشارها بر کوریای شمالی در حال رسیدن به خط قرمز است. او توضیحی در این باره نداده است.
آقای مورگولوف گفته است تضمینهای امنیتی آمریکا به کوریای شمالی میتواند موضوعی برای گفتوگوهای این دو کشور باشد. روسیه تاکید کرده است که بحران کوریای شمالی تنها از راه دیپلماتیک و با گفتوگوی سیاسی قابلحل است. این کشور با توسل به زور برای حل بحران مخالفت کرده و در مورد اقدام برای تغییر رژیم هم هشدار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون چندین قطعنامه علیه کوریای شمالی به خاطر برنامههای هستهای و موشکی تصویب کرده و تحریمهایی را وضع کرده است. این تحریمها با موافقت چین و روسیه بودهاند و بدون حمایت آنها امکان تصویب این قطعنامهها وجود نداشت.