صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از نیمی از بریتانیایی‌ها خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند

بیش از نیمی از بریتانیایی‌ها خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند

رقابت مخالفان و موافقان در همهپرسی برگزیت بسیار تنگاتنگ بود؛ همهپرسیای که در نهایت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رقم زد. طبق یک نظرسنجی جدید اما بیش از نیمی از بریتانیاییها خواهان ماندن در این اتحادیه هستند. به نقل از دویچه وله، در حالیکه دور دوم گفتگوهای برگزیت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا به زودی به جریان میافتد، شهروندان بریتانیا ماندن در اتحادیه اروپا را به خروج از این اتحادیه ترجیح میدهند. این دستکم نتیجه‌‌ی تازه‌‌ترین نظرسنجیای است که در این رابطه صورت گرفته است.
طبق نظرسنجیای که از سوی موسسه تحقیقاتی بی ام جی انجام گرفته، ۵۱ درصد از شهروندان بریتانیا خواهان آن هستند که بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا بماند. تنها ۴۱ درصد از پرسششوندگان با برگزیت موافق بودهاند. باقی آنان نیز در این باره مردد بودهاند.
به نوشته نشریه بریتانیایی ایندیپندنت این نخستین بار از زمان برگزاری همهپرسی برگزیت در تابستان سال گذشته میلادی است که مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکثریت را تشکیل میدهند. این نظرسنجی در بین روزهای ۵ و ۸ دسمبر انجام شده و در آن یکهزار و ۵۰۰ شهروند بریتانیایی شرکت کردهاند. مایکل ترنر که این نظرسنجی تحت مدیریت او انجام شده، در مورد تغییر موضع بریتانیاییها به نشریه ایندیپندت گفته است، افزایش شمار مخالفان برگزیت از آن ناشی میشود که تعداد کسانی که مخالف خروج بریتانیا بوده و هنگام همهپرسی از سن رأی برخوردار نبودهاند، اکنون به سن لازم رسیدهاند.