صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عالی‌رتبه‌ترین قاضی پولند درباره کودتای قضایی هشدار داد

عالی‌رتبه‌ترین قاضی پولند درباره کودتای قضایی هشدار داد

عالیرتبهترین قاضی پولند در نامه سرگشادهای در مورد کودتای قضایی دولت راستگرای این کشور هشدار داده است.
انتشار این نامه چند روز پس از تصویب اصلاحات جنجالی قضایی توسط دولت پولند صورت میگیرد که منتقدان میگویند حاکمیت قانون در این کشور را تهدید میکند.
بر اساس گزارش بی بی سی، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی پولند گفته است «دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود.»
اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اصلاحات، اقدامات تنبیهی کمسابقهای علیه پولند به اجرا گذاشت. دولت پولند گفته است عقبنشینی نمیکند.
طبق اصلاحات به تصویب رسیده، سن بازنشستگی قضات دیوان عالی پولند از ۷۰ به ۶۵ میرسد که باعث خروج اجباری یک سوم قضات میشود. همچنین از این پس سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید خواهند داشت.
حزب راستگرای حاکم در پولند که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانهها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمانها و نهادهای حکومتی، بیرون براند.