صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دست کم ۱۵ آواره سوری از فرط سرما جان دادند

دست کم ۱۵ آواره سوری از فرط سرما جان دادند

اجساد پانزده آواره سوری - از جمله چند کودک - که تلاش داشتند از راه کوهستان خود را به لبنان برسانند در حالی که از سرما یخ زده بودند پیدا شده است.
ماموران وزارت دفاع لبنان سیزده جسد را روز جمعه یافتند و روز (شنبه ۲۰ جنوری - ۳۰ جدی) هم دو جسد دیگر پیدا کردند. بنابر گزارشها، این گروه پس از آن که قاچاقچیان انسان آنها را در میان تپههای مرزی رها کرده بودند، بدون راهنما در میان سرمای این ارتفاعات سرگردان شده و از پا در آمدهاند.  رسانههای محلی میگویند در همین ارتباط دو قاچاقچی انسان بازداشت شدهاند و چند پناهجوی دیگر هم نجات یافتهاند.  به گزارش بی بی سی، ماموران میگویند یک پسربچه خردسال را زنده پیدا کردهاند در حالی که به تنهایی سرگردان در میان برفها راه میرفته است. قربانیان همان مسیری را پیش گرفته بودند که در چند سال گذشته صدها هزار آواره سوری برای فرار از مصایب جنگ داخلی کشورشان طی کرده بودند تا خود را به لبنان برسانند. لبنان که خود ۴ میلیون جمعیت دارد، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه (۲۰۱۱) میزبان حدود یک میلیون پناهجو سوری بوده است.
با ادامه جنگ داخلی در سوریه و سیل بیانتهای جنگزدگان این کشور، دولت لبنان در سال ۲۰۱۵ با تصویب قوانین جدید ورود آوارگان سوری به این کشور را محدود کرد. با دشوار شدن شرایط ورود به لبنان ورود غیرقانونی به این کشور شدت گرفت و باندهای قاچاق انسان فعال شدند.