صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امیدواری رییس جمهور کوریای جنوبی نسبت به شانس مذاکره آمریکا و کوریای شمالی

 امیدواری رییس جمهور کوریای جنوبی نسبت به شانس مذاکره آمریکا و کوریای شمالی

رییس جمهور کوریای جنوبی دیروز (دوشنبه) اظهار کرد، بهبود روابط میان دو کوریا در آستانه بازیهای المپیک زمستانی در ماه آینده «شانس ارزشمندی» را در خصوص مذاکره میان آمریکا و کوریای شمالی بر سر برنامههای هستهای و تسلیحاتی پیونگیانگ به دست میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از یک سال تنش در شبهجزیره کوریا، دیپلماسی متمرکز بر ورزش موجب شد تا کمیته بینالمللی المپیک اعلام کند که کوریای شمالی ۲۲ ورزشکار خود را به بازیهای المپیک زمستانی میفرستد.  درهمین راستا، مون جائه-این، رییس جمهور کوریای جنوبی در نشست مقامات ارشد اظهار کرد، بازیهای المپیک «شانس ارزشمندی را برای گشایش در» مذاکرات به منظور حل مساله هستهای و برقراری صلح در شبه جزیره کوریا ایجاد میکند اما هیچ کس نمیتواند در خصوص پایداری وضعیت فعلی برای مذاکره خوشبین باشد. وی افزود: ما برای حفظ فرصتهای گفتوگو نیازمند عقلانیت و اقداماتی تحت بازیهای المپیک هستیم تا مذاکرات میان دو کوریا به مذاکره میان آمریکا و کوریای شمالی و نیز گونههای دیگر گفتوگو بینجامد.