صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع انگلیس به افشای اسرار نظامی متهم شد

وزیر دفاع انگلیس به افشای اسرار نظامی متهم شد

وزیر دفاع انگلیس به افشای اسرار نظامی در یک مصاحبه متهم شده است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این ادعا مطرح شده که گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع انگلیس در جریان مصاحبهای گفته که روسیه میتواند عامل هزاران مرگ در حمله به منابع تامین انرژی انگلیس شود. وزارت دفاع انگلیس این ادعای رسانهای را رد و تاکید کرد که ویلیامسون هیچ اطلاعات محرمانهای را فاش نکرده است.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی روزنامه ساندی تایمز درباره افشای اسرار نظامی از سوی وزیر دفاع گفت: گاوین ویلیامسون هیچ اسرار محرمامهای را در جریان گفتوگو با رسانهها افشا نکرده است. یکی از افراد نزدیک به وزیر دفاع در پاسخ به این ادعا گفت: این تلاشی برای ترویج کمپین به قدرت رساندن کس دیگری در وزارت دفاع است. وزیر دفاع انگلیس در گفتوگویی با روزنامه تلگراف که اخیرا صورت گرفت، گفته بود: روسیه به دنبال حمله به زیرساختهای حساس انگلیس شامل پستهای برق و ارتباطات است. اقدامات روسیه تنها منتهی به مرزهای شرقی اروپا نمیشود.