صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماکرون به ترکیه هشدار داد

ماکرون به ترکیه هشدار داد

رئیسجمهور فرانسه به ترکیه هشدار داد عملیاتش علیه شبهنظامیان کرد در شمال سوریه نباید تبدیل به بهانهای برای حمله به این کشور شود و در عین حال تاکید کرد که خواهان این است که انقره اقداماتش را با همپیمانانش هماهنگ کند.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در مصاحبه با روزنامه فیگارو گفت: اگر مشخص شود که این عملیات ترکیه رویکرد دیگری به غیر از جنگیدن با یک تهدید بالقوه تروریستی علیه مرزهای ترکیه پیدا کرده و تبدیل به یک عملیات تهاجمی شود و اگر ترکیه به تمامیت ارضی سوریه احترام نگذارد مشکلی واقعی ایجاد خواهد شد.
رئیسجمهور فرانسه در این مصاحبه گفت: من از همان نخستین ساعات اجرای عملیات ترکیه در منطقه عفرین سوریه خواهان در پیش گرفتن خویشتنداری و احتیاط شدم چراکه این نگرانی ما بود. ماکرون که این مصاحبه را سهشنبه شب بعد از یک ضیافت شام با جامعه «ارمنیها» در شهر پاریس فرانسه انجام داد، گفت: باید درخصوص عملیات ترکیه بحثهایی میان اروپاییها و به طور کلی کشورهای همپیمان انجام شده و تصمیمهایی اتخاذ شود زیرا ممکن است ماهیت این عملیات تغییر کند و من قصد دارم روزهای آینده مجددا با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در این باره صحبت کنم.