صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافق احزاب مذاکره کننده آلمان در مورد تصویب قانون مهاجرت

توافق احزاب مذاکره کننده  آلمان در مورد تصویب قانون مهاجرت

اتحادیه احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با حزب سوسیال دموکرات در زمینه مهاجرت به توافق رسیدند. تصویب یک قانون برای مهاجرت نیز جزء این توافقات است. رالف شتیگنر عضو گروه مذاکره کننده حزب سوسیال دموکرات (اس.پی.دی) در زمینه مهاجرت، پس از رایزنی ها در برلین اعلام کرد که گروه کاری مهاجرت به تفاهم رسیده و با طرف مذاکره کننده برای تشکیل حکومت ائتلافی به توافق دست یافته اند.
آقای شتیگنر همچنان از توافق در خصوص تصویب یک قانون مهاجرت برای افراد مسلکی، استقبال کرد: «ما روی چهارچوب این (قانون) به تفاهم رسیدیم. این قانون در دور بعدی تقنینی روی کار خواهد آمد.» وی افزود: «در این راستا طرح های ما کاملاً عملی شده است.»
براساس اظهارات شتینگر در توافقات آنان در پیوند با سیاست مهاجرت، مساله آمدن ۱۸۰ هزار تا ۲۲۰ هزار تن به آلمان زیر نام مهاجرت ناشی از بحران بشری، به حالت خود باقی ماند. این موضوع در مذاکرات ابتدایی برای تشکیل حکومت ائتلافی نیز به عنوان یکی از مسایل مورد بحث مطرح بود. این نماینده حزب (اس.پی.دی) می گوید این موضوع دوباره جمله بندی می شود و این رقم نشان دهنده انتظارات می باشد نه سقف نهایی.
به گزارش دویچه وله، موضوع تعیین سقف نهایی که ازسوی احزاب اتحادیه دموکرات و سوسیال مسیحی پیشنهاد شده بود، یکی از مسائل مورد بحث در مذاکرات ائتلافی را تشکیل می داد. رالف شتیگنر عضو گروه مذاکره کننده حزب سوسیال دموکرات از انتباهی که گویا «حزب (اس.پی.دی) سقف نهایی را پذیرفته» انتقاد می کند: «ما چنین چیزی را نپذیرفتیم.» رهبر حزب (اس.پی.دی) گفته است: «رهبری اتحادیه احزاب (سی.دی.یو) و (سی.اس.یو) اینبار پذیرفته که از ارایه اطلاعات گمراه کننده که هزینه آن را (اس.پی.دی) متحمل می شود، پرهیز کند.»