صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه آلمان: جهان بر لبه پرتگاه ایستاده است

وزیر خارجه آلمان: جهان بر لبه  پرتگاه ایستاده است

وزیر امور خارجه آلمان در "کنفرانس امنیتی مونیخ" نسبت به تحولات بینالمللی ابراز نگرانی کرد و در سخنرانی خود گفت که جهان در اوایل سال ۲۰۱۸ بر لبه پرتگاه ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ به رهبران جهان و مقامهای دفاعی گفت: همزمان با افزایش نفوذ چین در عرصه جهانی، آمریکا و اروپا لازم است به همبستگیهای تاریخی خودشان بازگردند و همکاری کنند تا با خطر عقبماندگی مواجه نشوند. به همان اندازه که اروپا به آمریکا نیاز دارد، آمریکا هم نیازمند اروپاست و اکنون زمان آن نیست که دنبال منافع ملی انفرادی باشیم.
او گفت، از زمان جنگ جهانی دوم آلمان از مزیت یک رابطه مستحکم با آمریکا برخوردار بوده و از واشنگتن دموکراسی، چند جانبهگرایی، قوانین بینالمللی و اصول تجارت آزاد را آموخته است.
گابریل تاکید کرد: شاید به طریقی بتوان توضیح داد که چرا ما آلمانیها علیالخصوص زمانی که به آن سوی آتلانتیک مینگریم نگران میشویم زیرا دیگر آمریکایمان را نمیشناسیم.
گابریل از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و دولت ترامپ انتقاد کرد. به باور او تصمیمها و رفتار سیاسی دولتمردان آمریکا غیرقابل پیشبینی و محاسبه ناشده است و همین امر از اعتمادپذیری به سیاست آمریکا کاسته است.
گابریل گفت این آمریکایی که امروز ما شاهد آن هستیم، همان آمریکایی نیست که ما میشناختیم. وزیر امور خارجه آلمان در همین رابطه گفت: «باید آمریکا را بر اساس کدام سنجهها ارزیابی و قضاوت کرد؟ بر اساس رفتار و اقدامات آنها، بر اساس اظهاراتشان یا بر اساس توییتهایشان؟»
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به این موضوع که روسیه و چین، نظم لیبرالی کشورهای غربی را به چالش کشیدهاند، از آمریکا خواست به همکاری تنگاتنگ با شرکای اروپاییاش پایبند باشد.