صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ربوده شدن ۱۰۵ دختر نایجریا‌یی توسط بوکوحرام فاجعه ملی اعلام شد

ربوده شدن ۱۰۵ دختر نایجریا‌یی توسط بوکوحرام فاجعه ملی اعلام شد

رئیس جمهور نایجریا مفقود شدن دهها دختر متعلم از مکتبی در حمله افراطگرایان بوکوحرام را "فاجعه ملی" اعلام کرد.
به گزارش روزنامه گاردین، محمدو بوهاری، رئیسجمهوری نایجریا پنج روز پس از حمله به شهر داپچی در ایالت یوبه در بیانیهای گفت: این یک فاجعه ملی است. از وقوع این حادثه بسیار متاسف هستیم. دعا میکنیم نیروهای مسلح دلیرمان اعضای مفقود شده خانوادههایشان را یافته و در سلامت بازگردانند. دولت ما نیروهای بیشتری اعزام میکند و هواپیمای شناسایی تمام تحرکات را ۲۴ ساعته رصد میکند و امید داریم که دختران مفقود شده پیدا شوند.   تردیدهایی درباره شمار دقیق دختران ربوده یا مفقود شده پس از حمله روز دوشنبه هفته گذشته وجود دارد و آمارها از ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ تن متغیر است. به گفته انجمن تازه تاسیس والدین، نام ۱۰۵ دختر محصل پس از حمله عصر دوشنبه هفته گذشته به عنوان مفقودی ثبت شده است. با توجه به اینکه بسیاری از دختران به منازلشان بازنگشتند، نگرانیها درباره ربوده شدن دهها تن بالا گرفته و خاطره ربوده شدن دستهجمعی بیش از ۲۰۰ دختر از چیبوک در اپریل ۲۰۱۴ زنده شده است.