صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین می خواهد محدودیت زمانی در دوره ریاست جمهوری را بردارد

چین می خواهد محدودیت زمانی در دوره ریاست جمهوری را بردارد

به گزارش خبرگزاری شینهوا، حزب کمونیست چین پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را مطرح کرده است که بر بنیاد آن شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور می تواند پس از پایان دوره ماموریت اش در سال ۲۰۲۳ در این سمت همچنان باقی بماند. حزب کمونیست چین این طرح را پس از نشست سه روزه کمیته مرکزی این جناح سیاسی بیان کرده است.
خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است که حزب کمونیست چین می خواهد محدودیت زمانی دو دوره ای در ماموریت رئیس جمهور و معاون اش را ملغی کند. بر بنیاد قانون این کشور، رئیس جمهور نمی تواند پس از دو دوره ریاست جمهوری پی در پی، بار سوم به این مقام بماند.
تعدیل در قانون اساسی باید از نظر پارلمان چین بگذرد و آن را مورد تایید قرار بدهد. به دلیل این که شمار بیشتر نمایندگان پارلمان چین از حامیان حزب کمونیست این کشور اند، احتمال تایید ساده آن محسوس می باشد. شی جین پینگ پس از ارتقا از سمت سکرتر جنرال این حزب در سال ۲۰۱۲ به پست ریاست جمهوری این کشور، مبارزه بی امان را در برابر فساد اداری به پیش می برد.