صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران یمن؛ بیانیه مشترک آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای محکومیت ایران

بحران یمن؛  بیانیه مشترک آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای محکومیت ایران

آلمان، آمریکا، فرانسه و بریتانیا در بیانیهای مشترک، «پایبند نبودن ایران» به قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن را محکوم کردند و درباره احتمال یک «بحران منطقهای» فراگیرتر هشدار دادند.
به گزارش بی بی سی، در بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی «ارسال مستقیم و غیرمستقیم تسلیحات ایران به یمن» از جمله موشکهای بالستیک برای حوثیها به شدت محکوم شده است.
این بیانیه مشترک در واکنش به حذف نام ایران از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن نوشته شده است.
روسیه پیشنویس قطعنامهای را وتو کرد در آن از ایران به خاطر ارسال سلاح به یمن انتقاد شده بود. بریتانیا، آمریکا و فرانسه پیشنویس آن قطعنامه را تهیه کرده بودند. به جای آن پیشنویس، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی یمن بدون نام ایران تصویب شد.
ایران تصویب نشدن قطعنامه را شکست دیپلماتیک آمریکا در میان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرده است.
آمریکا و سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک خود با استناد به گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل درباره ارسال اسلحه از ایران به یمن، ایران را «تهدیدی جدی برای صلح و ثبات خاورمیانه» دانستهاند.
در گزارش نهایی کارشناسان سازمان ملل متحد که حدود دو هفته پیش در ۱۵ فبروری منتشر شد، بر اساس قطعات به جا مانده از موشکهایی که از یمن به عربستان پرتاب شده، اینطور نتیجهگیری شده که «قطعات داخلی و طراحی و ابعاد موشکهای پرتاب شده با تسلیحات ساخت ایران و موشک قائم یک همخوانی دارد.» ادعایی که ایران همواره رد کرده است.
آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا با استناد به گزارش دو هفته پیش کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند که استفاده حوثیها در یمن از «موشکهای بالستیک ساخت ایران علیه عربستان سعودی» این خطر را در خود دارد که یک درگیری محلی را به جنگ منطقهای تبدیل کند.