صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان در پایتخت ارمنستان بخشی از مرکز شهر را اشغال کردند

معترضان در پایتخت ارمنستان بخشی از مرکز شهر را اشغال کردند

هزاران نفر در ایروان، پایتخت ارمنستان در اعتراض به طرح حزب حاکم این کشور برای ادامه حکومت سرژ سرکیسیان دست به تظاهرات زدند و بخشی از مرکز شهر را اشغال کردند.
پولیس در این تجمع دخالتی نکرد و طبق گزارشها مانع از برپایی آن نشده اما تدابیر امنیتی محل سکونت آقای سرکیسیان تشدید شده است. 
سیستم حکومتی ارمنستان اخیرا دچار تغییر شده و از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی تغییر کرده است. با این تغییرات، اختیارات رئیسجمهوری به نخستوزیر منتقل شده است.
به گزارش بی بی سی، در اعتراض به این تغییرات هزاران نفر در خیابانهای اصلی شهر تجمع کردند و مانع از رفت و آمدها شدند.
نیکول پاشینیان، از رهبران مخالفان گفته است او و یارانش «بدون توقف» تا ۱۷ اپریل روزی که مجلس ارمنستان قرار است در مورد نخستوزیر جدید رایگیری کند، به تجمعات خود ادامه خواهند داد. او از مردم خواسته است تا میدان را ترک نکنند.
آرمن سرکیسیان، نخستوزیر سابق این کشور از ۹ اپریل به عنوان رئیسجمهوری جدید ارمنستان انتخاب شده و سرژ سرکیسیان، رئیسجمهوری قبلی از سوی حزب حاکم برای نخستوزیری معرفی خواهد شد.
حزب حاکم، اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و میتواند بدون مانع نامزدی آقای سرکیسیان برای نخستوزیری را تائید کند. آقای سرکیسیان برای دو دوره رئیسجمهوری ارمنستان بوده است.