صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون در مورد خطر ظهور اقتدارگرایی در اروپا هشدار داد

مکرون در مورد خطر ظهور اقتدارگرایی در اروپا هشدار داد

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در مورد خطر ظهور اقتدارگرایی در قاره اروپا هشدار داده است.
روز سهشنبه، ۲۸ حمل (۱۷ اپریل)، آقای مکرون در سخنرانی در پارلمان اروپا از رهبران این قاره خواست تا در برابر افزایش خطر اقتدارگرایی در این قاره هشیار باشند و هشدار داده که نباید با بیتوجهی به آنچه در جریان است به "نسلی از خوابگردها" تبدیل شوند.امانوئل مکرون در اولین سخنرانی خود در پارلمان اروپا از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری فرانسه از نمایندگان خواست تا از دموکراسی به عنوان "هویت ویژه اروپا" دفاع کنند  . رئیس جمهوری فرانسه گفت: «گرایشی مرگبار وجود دارد که قاره ما را به سوی پرتگاه میکشاند» و افزود که این نظر که دموکراسی در اروپا توان و قابلیت خود را از دست میدهد اشتباه و گمراهکننده است.
وی گفت: «انتخاب اصلی ما باید دفاع محکم از دموکراسی باشد زیرا دموکراسی چیزی نیست که آن را سرسری بگیریم بلکه این واژه از بطن مبارزههای سیاسی در تاریخ گذشته اروپا زاده شده است.»
سخنرانی آقای مکرون چند هفته پس از آن ایراد میشود که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با برنامههایی حاوی شعارهای ضد مهاجرپذیری و تردید در کارآیی اتحادیه اروپا و ارزشهای مورد نظر اتحادیه، برای سومین بار در انتخابات عمومی در آن کشور به پیروزی رسید. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر درگیر مجادله با دولت راستگرای لهستان بر سر مفهوم و کاربرد «حکومت قانون» بوده است.
امانوئل مکرون گفت که «اگر ما تصمیم بگیریم از پیروی و دفاع قاطعانه از دموکراسی دست برداریم، به مسیری اشتباه افتادهایم.» رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اظهارات گروههای راستگرا که عضویت در اتحادیه اروپا را با اصل حاکمیت ملی در تضاد میبینند گفت: «ما باید پیگیر آن نوعی از حاکمیت ملی باشیم که وظایف و مسئولیتهایی شفاف و مشخص در قبال شهروندانمان تعریف میکند و نشان میدهد که دموکراسی لیبرال قادر به حمایت از حقوق و پاسخگویی به خواست آنان است.»
علاوه بر شرایط سیاسی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در داخل فرانسه نیز تردیدهایی در مورد وعدههای انتخاباتی آقای مکرون در مورد تقویت اتحادیه اروپا و نزدیکتر کردن اقتصادهای کشورهای عضو بروز کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود از حوزه یورو و وحدت پولی کشورهای عضو اتحادیه دفاع کرد و آن را برای گشودن «جبههای ضروری» در مبارزه برای حفظ و تحکیم دموکراسی ضروری دانست. امانوئل مکرون این نظر را رد کرد که افزایش حمایت انتخاباتی از سیاستمداران «عوامگرا» در برخی از کشورهای اروپایی نشانه رویگردانی مردم این کشورها از وحدت بیشتر اروپاییان و گرایش به ملیگرایی خودمحور و اقتدارگرا در برابر دموکراسی لیبرال و تکثرگراست.»