صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را آغاز کرد

اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را آغاز کرد

اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران را از دیروز جمعه رسما آغاز کرد.
اروپا بیش از بیست سال پیش از "مقررات بازدارنده" برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه کیوبا استفاده کرده بود.
آمریکا به دنبال اعلام خروج از توافق برجام تحریمهای تازهای را علیه ایران آغاز خواهد کرد که دامنه آن میتواند شرکتهای اروپایی طرف تجارت با تهران را هم در بربگیرد.
به گزارش بی بی سی، اتحادیه اروپا که مخالف این تصمیم آمریکاست، اعلام کرده از منافع شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکا حفاظت خواهد کرد.
اروپا در سال ۱۹۹۶ از «مقررات بازدارنده» برای حفاظت از شرکتهای اروپایی علیه تحریمهای کیوبا استفاده کرد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته بود: «این وظیفه اتحادیه اروپا است که از کسب و کارهای اروپایی محافظت کند و این به ویژه به شرکتهای کوچک و متوسط برمیگردد.»
پیش از آقای یونکر، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفت امکان تجارت شرکتهای کوچکتر با ایران باید از طرف اتحادیه اروپا فراهم شود.
آقای مکرون گفت: «شرکتهای بینالمللی که منافع متنوعی در کشورهای مختلف دارند، تصمیمهایشان را بر مبنای منافعشان میگیرند و باید همچنان این آزادی عمل را داشته باشند.»
«اما مهم است که شرکتها، مخصوصا شرکتهای متوسط، که احتمالا کمتر با بازارهای دیگر، مثل آمریکا، ارتباط دارند، بتوانند تصمیمهایشان را آزادانه بگیرند.»