صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف به رهبری مقتدی صدر در انتخابات عراق پیروز شد

ائتلاف به رهبری مقتدی صدر  در انتخابات عراق پیروز شد

کمیسیون انتخابات عراق گفته است ائتلاف به رهبری مقتدی صدر برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. نتایج نهایی این انتخابات نشان میدهد ائتلاف آقای صدر برنده ۵۴ کرسی پارلمان شده است.
به گزارش بی بی سی، جریان فتح شامل نیروهای هوادار ایران دومین جریان بزرگ در مجلس عراق با ۴۷ کرسی است و ائتلاف حیدر عبادی، نخستوزیر عراق با ۴۲ کرسی در رده سوم قرار دارد.
مقتدی صدر در انتخابات شرکت نکرد و به همین رو نمیتواند نخستوزیر شود؛ اما به طور قطع نقش مهمی در انتخاب نخستوزیر بعدی عراق خواهد داشت.
او از مخالفان حضور آمریکا در عراق بوده ولی در سالهای اخیر خود را به عنوان مبارز ضد فساد معرفی میکند. آقای صدر منتقد سیاستهای ایران هم بوده است.
این اولین انتخاباتی است که در عراق پس از شکست داعش برگزار میشود.نزدیک به ۵ هزار نیروی آمریکایی همچنان در عراق حضور دارند. ائتلاف آقای صدر سائرون نام دارد که شامل حزب استقامت آقای صدر و شش حزب عمدتا سکولار از جمله حزب کمونیست عراق است. جریان فتح شامل شاخه سیاسی حشد شعبی و گروههایی چون عصائب اهل حق است که رهبری این جریان با هادی عامری، وزیر سابق ترانسپورت است.
شکست ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی را به نارضایتی رایدهندگان از فساد در دستگاههای دولتی نسبت دادهاند.
ائتلاف آقای صدر در تبلیغات انتخاباتی وعده مبارزه با فساد و سرمایهگذاری در خدمات عمومی را داد.
احتمال دارد به رغم عملکرد ضعیف آقای عبادی در انتخابات او بار دیگر به عنوان نخستوزیر عراق معرفی شود.
گروههای عراقی برای تشکیل دولت جدید مهلت ۹۰ روزه دارند.