صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آماده‌‎باش نیروهای عراقی پس از چند روز اعتراض و ناآرامی

آماده‌‎باش نیروهای عراقی پس از چند روز اعتراض و ناآرامی

پس از چند روز اعتراضات و ناآرامی در شهرهای جنوبی عراق، با دستور حیدر عبادی، نخست وزیر، نیروهای امنیتی این کشور به حال آمادهباش درآمدهاند.
بیکاری، گرانی و کمبود خدمات اولیه شهری از مسایل اصلی هستند که این اعتراضات را برانگیختهاند.
به گزارش بی بی سی، آقای عبادی روز جمعه برای آرام کردن اوضاع به بندر بصره رفت، شهری که اعتراضات از یکشنبه گذشته در آن آغاز شد.پس از تیراندازی ماموران و کشته شدن یکی از معترضان در بصره، اعتراضات شدت گرفت و به دیگر شهرها گسترش یافت.معترضان در چند شهر با آتش زدن تایر موتر، بعضی جادهها را بستند و به ساختمانهای دولتی نیز حمله کردهاند . روز جمعه صدها نفر به میدان هوایی نجف حمله کردند و این باعث شد که پروازهای این میدان هوایی  مدتی مختل شود.
آیتالله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه، در پیامی با اشاره «کمبود شدید خدمات اولیه» با معترضان همدلی کرده است.
مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه هم که ائتلاف تحت حمایت او در انتخابات اخیر موفق بوده، ضمن حمایت از معترضان اقدامات خشونتآمیز را محکوم کرد.
آقای صدر گفت: «ما حمله به تظاهرکنندگان مظلوم را نمیپذیریم، اما امید داریم که تظاهرکنندگان هم به اموال عمومی آسیب نزنند، چون اینها داراییهای مردم است، نه اموال مفسدان.» اعتراضات در روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد و از جمله دهها نفر مقابل تاسیسات میدان نفتی مجنون، در شمال بصره، تجمع کردند. صادرات نفت از بصره اصلیترین منبع درآمد دولت عراق است.