صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران به نشست تهیه قانون اساسی جدید سوریه دعوت شد

ایران به نشست تهیه قانون اساسی جدید سوریه دعوت شد

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از ایران، روسیه و ترکیه برای شرکت در نشست قانون اساسی جدید سوریه دعوت کرده است.
قرار است در این نشست کمیتهای شکل گیرد که وظیفه آن تهیه قانون اساسی جدید سوریه خواهد بود.
سخنگوی استفان دیمیستورا گفته است این نشست یازده و دوازده سپتامبر در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
این سخنگو گفته است این نشست همزمان با نشست دیگری به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد که کشورهای دیگری از جمله آمریکا در آن مشارکت دارند.
کمیته تهیه قانون اساسی جدید سوریه مرکب از نمایندگان دولت سوریه، مخالفان سوری در داخل و تبعیدیهای سوریه خواهد بود.
سباستین آشر، دبیر بخش خاورمیانهای بخش جهانی بیبیسی میگوید تشکیل این کمیته، شالوده برنامههای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است.
بنا بر طرحی که فعلا مد نظر است، یکصد و پنجاه نفر از نمایندگان دولت، مخالفان داخل سوریه و مخالفان در تبعید در این کمیته عضویت خواهند داشت.
به گفته سباستین آشر، پیشرفت در زمینه تشکیل چنین کمیتهای، نشانه آن است که سالها مذاکرات بیحاصل برای صلح ممکن است در نهایت نتیجهای به همراه داشته باشد. اگرچه درگیریها در سوریه کم شده اما هنوز مسایل حل نشده بیشماری از جمله آینده بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه باقی مانده است.