صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسکات موریسون نخست‌وزیر جدید استرالیا شد

اسکات موریسون نخست‌وزیر جدید استرالیا شد

اسکات موریسون به جای ملکولم ترنبال، نخستوزیر جدید استرالیا شد.
حزب حاکم استرالیا ملکولم ترنبال، رهبر خود و نخست وزیر سابق استرالیا را که مدتها زیر فشار همحزبیهای خود بود، کنار گذاشت. آقای ترنبال در نظرسنجیها خیلی محبوب نبود و همحزبیهای محافظهکارش هم علیه او طغیان کرده بودند.
در رقابتی که برای کسب رهبری حزب برگزار شد، آقای ترنبال شرکت نکرد. او رقابت وزیر دارایی خود با وزیر پیشین کشور، پیتر داتون، را نظاره کرد که در نهایت به پیروزی ۴۵- ۴۰ وزیر دارایی انجامید. جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، هم خود را برای رهبری حزب نامزد کرد اما نتوانست به دور بعد راه پیدا کند.
آقای داتون در تبریک به نخست وزیر جدید گفته که از این به نخست وزیر جدید گفته که از این پس وظیفه او وفاداری به نخست وزیر جدید است و اطمینان از اینکه در انتخابات آتی باید حزب پیروز شوند.
آقای ترنبال که پیشتر به انتخابات درون حزبی برای تعیین رهبر جدید رضایت نمیداد، در نهایت با امضای اکثریت نمایندگان حزب لیبرال مجبور شد که این انتخابات را برگزار کند.
آقای ترنبال، رنجیده از تصمیم همحزبیهایش، گفته که مردم استرالیا با انزجار به این تغییرات نگاه میکنند و حق هم دارند.
در یک دهه گذشته سه دولت دیگر استرالیا، همین طور با کودتای درون حزبی عوض شد.
هیچکدام از نخست وزیران استرالیا در این دوره موفق نشده اند که یک دوره سه ساله مجلس را به صورت کامل در مقام خود به پایان ببرند.
آقای موریسون پیشتر مدیریت سازمان گردشگری استرالیا را به عهده داشته و از جمله تجربیات وزارت او، وزارت مهاجرت هم است.