صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح شکایت جدید علیه دوترته در دادگاه کیفری بین‌الملل

طرح شکایت جدید علیه دوترته در دادگاه کیفری بین‌الملل

فعالان و خانوادههای هشت قربانی عملیات «نبرد با موادمخدر» رودریگو دوترته، رئیسجمهور فیلیپین دیروز (سهشنبه) از وی نزد دادگاه کیفری بینالمللی شکایت کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دومین طومار تنظیم شده علیه رودریگو دوترته، رئیسجمهور فیلیپین به اتهام قتل و جرم و جنایت علیه بشریت است.
در این شکایت ۵۰ صفحهای تقاضا شده کیفر خواستی برای دوترته در ارتباط با وقوع هزاران مورد قتل فراقانونی در کمپین دولت وی علیه مجرمان موادمخدری تنظیم شود.
به گفته این فعالان و خانوادهها این جنایتها شامل اعدامهای «بیشرمانه» از سوی نیروهای پولیس همراه با فرار آنها از مجازات میشود.
آنها گفتند که منتقدان این کمپین نیز مورد اذیت و آزار واقع شدند و پروندههای تنظیم شده توسط خانوادههای قربانیان هیچ نتیجهای در بر نداشته است.
این شکایت به رهبری یک شبکهای از فعالان، کشیشها و اعضای گروههای عمدتا فقیر و شهرنشینی که متحمل بیشترین آسیب از این کمپین دو ساله نیروهای پولیس فیلیپین علیه مجرمان موادمخدری شدهاند، تنظیم شده است.
در این کمپین گفته شده که تاکنون حدود ۴۴۰۰ تن کشته شدند.
نری کولمنارس، وکیل این گروه شاکیان به خبرنگاران گفت: دوترته شخصا به خاطر دستور به پولیس فیلیپین به خاطر دست زدن به این کشتارهای گسترده مسئول است.
این در حالی است که در اپریل ۲۰۱۷ نیز یک شکایت مشابه از سوی یک وکیل فیلیپینی با حمایت دو قانونگذار اپوزیسیون تنظیم شد که در ماه فبروری دادگاه کیفری بینالمللی تحقیقات مقدماتی در قبال آن را آغاز کرد.
هری روکه، سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین گفت که این طومار جدید نیز محکوم به شکست است زیرا فیلیپین مشمول منشور دادگاه کیفری بینالمللی نمیشود.
دوترته ماه مارچ از اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی به صورت یک جانبه خارج شد.