صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست سازمان ملل در مورد «روبات‌های آدمکش» بدون‌ نتیجه ماند

نشست سازمان ملل در مورد «روبات‌های آدمکش»  بدون‌ نتیجه ماند

نشست سازمان ملل در مورد «روباتهای آدمکش» در جنیوا بدون نتیجهای مشخص پایان یافت. شماری از کشورها از جمله آمریکا و اسرائیل مخالف تدوین یک معاهده بینالمللی جدید در رابطه با جنگافزارهای خودگردان هستند.
به گزارش دویچه وله، کارشناسان نظامی، دانشمندان و نمایندگان سازمانهای غیردولتی از بیش از ۷۰ کشور جهان نتوانستند پس از یک هفته بحث و مذاکره در مورد مقررات بهکارگیری «جنگافزارهای مرگبار خودگردان» به نتیجه برسند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، اکثریت شرکتکنندگان در این جلسه که از سوی سازمان ملل در شهر جنیوا برگزار شده بود، در مورد تدوین یک معاهده جدید بینالمللی در رابطه با جنگ‌‌افزارهای مرگبار خودگران اتفاقنظر داشتند، اما کشورهای دارای صنایع تسلیحاتی به طور خاص چنین معاهدهای را مانعی در راه پیشرفتهای فنی ارزیابی کرده و با آن مخالفت کردند.
جنگافزارهای مرگبار خودگردان بهگونهای برنامهریزی شدهاند که با کمک هوش مصنوعی و به طور مستقل هدف را شناسایی و نابود میکنند.
این جنگافزارها که در زبان روزمره به «روباتهای آدمکش» نیز معروف شدهاند، میتوانند پهپادها، کشتیها، تانکها، سامانههای پرتاب موشک و دیگر تسلیحات نظامی را شامل شوند.
تا کنون مرز میان سیستمهای اتوماتیک و خودگردان بسیار سیال بوده، اما به نوشته خبرگزاری آلمان سیستمهای جنگی کاملا مستقل و صددرصد خودگردان هنوز در نبردها به کار گرفته نشدهاند.
کشورهایی نظیر آمریکا و اسرائیل از جمله مخالفان تدوین یک معاهده بینالمللی جدید بودهاند. نماینده آمریکا در نشست جنیوا در دفاع از موضع کشورش گفت: «از نظر ایالات متحده در اینکه یک سلاح توسط نیروی انسانی به کار گرفته شود یا از طریق یک سیستم مستقل، هیچگونه ارزشی وجود ندارد.»