صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور ده‌ها هزار نفر در کنسرت رایگان ضد نژادپرستی در آلمان

حضور ده‌ها هزار نفر در کنسرت رایگان ضد نژادپرستی در آلمان

شعار این کنسرت این بود که ‹ما بیشتر از این هستیم›؛ در پاسخ به تظاهراتکنندگان راست افراطی که شعارشان این بود که ‹ما مردم این کشور هستیم›.
حدود ۷۰ هزار نفر از مردم در کنسرت رایگانی که برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانههراسی در شهر کمنیتس در شرق آلمان برگزار شد، شرکت کردهاند.
به گزارش بی بی سی، گروههای موسیقی برجسته آلمانی در این کنسرت اجرا کردند.
شهر کمنیتس در شرق آلمان در روزهای گذشته شاهد تظاهرات راستهای افراطی مخالف مهاجرپذیری و همینطور مخالفان آنها بوده است.
این رویاروییها در مواردی به خشونت هم کشیده است.
تظاهرات راستگراها بعد از آن در گرفت که یک مرد ۳۵ ساله طوری چاقو خورد که ممکن بود جانش را از دست بدهد. پولیس آلمان دو مرد مهاجر از سوریه و عراق در این باره دستگیر کرده است.
شعار این کنسرت این بود که «ما بیشتر از این هستیم»؛ در پاسخ به تظاهراتکنندگان راست افراطی که شعارشان این بود که «ما مردم این کشور هستیم.»
خیلی از شرکتکنندگان در کنسرت ضدنژادپرستی دوشنبهشب شعار دادهاند «نازیها بیرون!»
روز دوشنبه همچنین اعلام شد یک جوان مهاجر که گمان برده میشود افغان است، در دادگاه آلمان بابت قتل دوستدختر ۱۵سالهاش به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است.
این پرونده به خشم عمومی در آلمان منجر شد و گروههای راست افراطی از آن برای کارزارهای تبلیغاتی ضد مهاجرپذیری استفاده کردهاند.در ماههای گذشته پروندههای جنایی دیگری که افراد پناهجو در آنها متهم شدهاند، در آلمان خیلی معروف شدهاند. این پروندهها به فضای خشم علیه مهاجران دامن زده و فشار را بر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بر سر سیاستهای مهاجرپذیریاش افزایش داده است.
عده زیادی در بین شرکتکنندگان، نشانهای ضد نازی با خود داشتند. خیلیها هم شعار میدادند ‹نازیها بیرون!›‏
کنسرت ضد نژادپرستی با یک دقیقه سکوت برای آن حمله چاقو که به تظاهرات راست افراطی منجر شد، آغاز شد.
بعد یکی از خوانندههای گروه کرفتکلاب رو به جمعیت گفت: «ما خام نیستیم. دچار این توهم نیستیم که یک کنسرت برگزار کنیم و بعد دنیا نجات داده میشود. ولی گاهی مهم است که نشان بدهیم تنها نیستیم.»
در زمان برگزاری کنسرت، پولیس آلمان اعلام کرد یک نفر را به ظن حمله به یک روزنامهنگار در جریان راهپیمایی راست افراطی در روز شنبه بازداشت کرده است.
با این حال کنسرت منتقدانی هم داشته است.
از جمله برخی محافظهکاران از فرانک-والتر اشتینمایر، رئیسجمهور آلمان، انتقاد کردهاند که چرا آگهی این کنسرت را روی فییسبوکش گذاشته بوده است.
انتقاد آنها از این بابت است که یکی از گروههای اجراکننده در این کنسرت قبلا بابت تشویق خشونت گروههای چپ افراطی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بوده است.