صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان ساختمان‌های دولتی را در بصره به آتش کشیـــدند

معترضان ساختمان‌های دولتی را در بصره  به آتش کشیـــدند

معترضان در بصره به ساختمانهای دولتی و برخی بناهای دیگر در این شهر حمله کردهاند و هزاران نفر خشمگین از فساد اداری و نبود خدمات دولتی به خیابانها آمدهاند.
منابع محلی به بیبیسی گفتهاند بخشی از جمعیت خشمگین به یک ساختمان تلویزیون دولتی عراق یورش برده و بناهای دیگری را نیز به آتش کشیده است.
شب جمعه چهارمین شب اعتراضات خشونتبار در بصره بود، اگرچه اعتراضات از ماه جولای کم و بیش در جریان بوده است.
تنها در هفته گذشته دست کم هفت نفر در خشونتها کشته شدهاند.
سیاستمداران عراقی در پی انتخاباتی بدون نتیجه قاطع در ماه می، برای تشکیل دولتی کارآمد با مشکل روبرو شدهاند.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق پیشنهاد کرده بودجهای فوری به حل مشکلات اختصاص دهد اما این راه نیز به اعتراضات پایان نداده است.
تازهترین دور خشونتها پس از آن روی داد که مقررات منع آمد و شد در بصره، دقایقی قبل از شروع آن لغو شد.
یک معترض ۲۵ ساله به خبرگزاری فرانسه گفته است مردم اعتراض میکنند و دولت اهمیتی نمی دهد، در عوض با آنها مثل اوباش برخورد میکند.»
مردم از نبود خدمات عمومی از جمله آب آشامیدنی و بیکاری خشمگینند.
مردم محلی میگویند دولت فاسد است و اجازه داده زیرساختهای بصره که بیشتر نفت کشور را تولید میکند از هم بپاشد.