صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز رای‌گیری در انتخابات عمومی سویدن

آغاز رای‌گیری در انتخابات عمومی سویدن

رایگیری برای انتخابات عمومی در سویدن آغاز شده است.
نظرسنجیها حاکی است که حزب ملیگرای «دموکراتها» که سیاستی ضد مهاجر دارد بتواند دومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور شود.
به گزارش بی بی سی، احتمالا حزب حاکم سوسیال دموکرات و حزب راست میانه نخواهند توانست اکثریت آرا را در این دور از انتخابات به خود اختصاص دهند.
استفان لوون، نخست وزیر سویدن، حزب «دموکراتها» را به داشتن سیاستهای افراطی متهم کرده و گفته است که رای دادن به این حزب «خطرناک» است.
ورود دهها هزار پناهجو از خاورمیانه، افغانستان و آفریقا باعث چند قطبی شدن رایدهندگان و شکاف سیاسی در این کشور شده است.
مهاجرت، محور اصلی مبارزات انتخاباتی نامزدهای این دوره بود.
حزب «دموکراتها» در انتخابات ۲۰۱۴ کرسیهایش را دو برابر کرد و انتظار میرود که در این انتخابات هم بار دیگر تعداد کرسیهای خود را افزایش دهد.
«دموکراتها» که سالها به نئو نازیها و سایر گروههای راست افراطی مرتبط بودند و در سال ۲۰۱۰ موفق شدند وارد پارلمان شوند.