صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خروج ایران از لیست سیاه در نشست FATF در پاریس بررسی می شود

خروج ایران از لیست سیاه در نشست FATF در پاریس بررسی می شود

نشست ششروزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیمگیری کند. یکی از لوایح مرتبط با «افایتیاف» هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.
به گزارش دویچه وله، نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) از روز یکشنبه (۱۴ اکتبر) به مدت شش روز در پاریس برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیمگیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود.
در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام از ۲۰۴ کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللی برای شرکت در نشست ششروزه  «افایتیاف» در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD ) به پاریس میآیند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست ششروزه ۱۴۰ سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بینالمللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد «استانداردهای بینالمللی» برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بینالمللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.
«افایتیاف» که فعالیتهای ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل سرطان گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینههای خروج کامل خود از «فهرست سیاه» را فراهم کند.