صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چند میدان‌هوایی ایران در معرض فرونشست زمین

چند میدان‌هوایی ایران در معرض فرونشست زمین

مسئولان سازمان نقشهبرداری ایران خطر فرونشست زمین در میدانهواییهای مهرآباد و امام خمینی تهران را جدی میدانند. نقشهها نشان میدهند که علاوه بر تهران میدانهواییهای اصفهان و کرمان هم با خطر فروچاله و فرونشست روبرو هستند.
    گزارشی ویدئویی از سخنان مسئولان سازمان نقشهبرداری ایران، خطر فرونشست زمین در میدانهواییهای چند شهر را گوشزد میکند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مینویسد با وجود هشدارهای سازمان یادشده به نهادهای ذیربط، در عمل به این نگرانیها توجه کافی نشده است.
در این ویدئو آمده که  سازمان نقشهبرداری در سال ۱۳۸۱ متوجه نشست و فرونشست در جنوب و جنوب غرب تهران شده و مقدار فرونشستها به ویژه در جنوب تهران قابل توجه است.
عبدالرضا سعادت، مدیرکل ژئودزی و نقشهبرداری زمینی میگوید در بزرگراه آزادگان در عرض ۹ سال، ۱۲۰سانتیمتر از ارتفاع ایستگاهها کم شده که کاهشی بسیار قابلملاحظه است. بزرگراه آزادگان تهران به میدانهوایی بینالمللی امام خمینی منتهی میشود.
مسعود شفیعی، رئیس سازمان نقشهبرداری ایران نیز میگوید میدانهوایی امام تحت تاثیر پدیده فرونشست هست، هر چند میزان آن قابلتوجه نیست اما باید موضوع را جدی گرفت.
عمدهترین دلیل فرونشست زمین، خشکسالی و برداشت آبهای زیرزمینی است. مقامات سازمان نقشهبرداری گفتهاند که این خطر متوجه میدانهواییهای اصفهان و کرمان نیز میشود و باید برای آن چارهاندیشی کرد.
یک روز پیشتر، محمد درویش، کنشگر محیط زیست در نشست «حزب اراده ملت ایران» گفته بود که سیاست توسعه «آب محور»، وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک را افزایش داده و موجب فرونشست زمین شده است. او نشست زمین را بالاترین تهدید خواند و گفت با وجود فرونشست  ۳۶ سانتیمتر زمین در جنوب تهران و فرونشست ۵۴ سانتیمتری زمین در دشت فسا و جهرم، کمترین واکنشی از مسئولان دیده نشد.
اتحادیه اروپا ۴ میلیمتر فرونشست زمین در سال را وضعیت بحران میخواند.
خبرگزاری ایسنا پیشتر نیز گزارشی از تجربه فروریزش زمین در جنوب شهر تهران منتشر کرده و هشدار داده بود که سست شدن زمین در مناطق ۱۲، ۱۷ و ۱۸ پایتخت، ریسک بسیار بالایی در فرونشستهای زنجیرهای دارد.