صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان در سایه قتل روزنامه‌نگار سعودی

آغاز کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان  در سایه قتل روزنامه‌نگار سعودی

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میزبان این کنفرانس است.
باوجود بالاگرفتن فشار بینالمللی علیه عربستان، کنفرانس سرمایهگذاری این کشور برگزار میشود.
به گزارش بی بی سی، کنفرانس سرمایهگذاری آینده قرار بود با شرکت ۱۵۰ سخنران برجسته از ۱۴۰ شرکت بینالمللی برگزار شود.
با این همه حدود ۴۰ نفر از شرکت کنندگان در میانه اتهامات مطرح علیه دولت عربستان در رابطه با قتل یک روزنامهنگار سعودی از حضور در این کنفرانس صرفنظر کردهاند.
سباستین آشر خبرنگار بیبیسی که در ریاض است میگوید اگرچه نامهای بزرگی از شرکت در این کنفرانس صرفنظر کردهاند، صدها شرکت دیگر، حتی در غیاب مقامهای کشور متبوعشان کماکان در این کنفرانس حاضر خواهند شد.
به گفته خبرنگار بیبیسی هیاتهای شرکتکننده از عملگرایی صحبت میکنند و میگویند آنچه در آینده عربستان مطرح است موضوع مهمی است و موضوع کشته شدن یک روزنامهنگار هرچند شوکآور و بزرگ باشد نهایتا حل خواهد شد.
شماری از شرکتهای آمریکایی از جمله ارنست و یونگ، پی دبلیو سی، دیلویت، به همراه شرکت آلمانی زیمنس از جمله حامیان مالی کنفرانس بین المللی»آینده سرمایهگذاری» در عربستان هستند که قرار است در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر در ریاض برگزار شود.
در همین حال جو کایزر مدیر شرکت زیمنس بدون قطع حمایت از برنامه اقتصادی محمد بن سلمان، ساعاتی پیش از آغاز کنفرانس در بیانیهای توضیح داد که تصمیم گرفته است در این کنفرانس شرکت نکند.
از این رویداد سه روزه اقتصادی به عنوان «داووس بیابان» نام برده شده و سازمان دهندگان سعودی آن امیدوارند که فرصتی برای شرکت ها به منظور ایجاد رابطه و بستن قراردادهایی در این کشور ایجاد شود.
مقامات ارشد سیاسی و تجاری از اروپا، آمریکای شمالی و آسیا در فهرست شرکت کنندگان این کنفرانس قرار دارند.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین تولیدکنندههای نفت جهان است با این همه در سالهای اخیر سرمایهگذاری خارجی در این کشور افت کرده است.
براساس دادههای سازمان ملل متحد این میزان از ۱۲.۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۲ به ۱.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ رسیده است.