صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رشد مخالفت دمکرات‌مسیحی‌های آلمان با طرح مهاجرتی سازمان ملل

رشد مخالفت دمکرات‌مسیحی‌های آلمان  با طرح مهاجرتی سازمان ملل

انتقاد از پیمان مهاجرتی سازمان ملل در ائتلاف احزاب مسیحی آلمان افزایش مییابد. منتقدان نگرانند که موج مهاجرت بیش از توان سیستم تأمین اجتماعی در کشورهای غربی باشد. آمریکا، هنگری و اتریش پیمان را امضا نخواهند کرد.
        به گزارش دویچه وله، به گزارش رسانههای آلمان، مخالفت با پیمان مهاجرتی سازمان ملل در فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان این کشور در حال افزایش است. ماریان وِندت از حزب حاکم دمکراتمسیحی به روزنامه «دیولت» گفته است که برخورد هماهنگ جامعه جهانی با موضوع مهاجرت در سطح جهان به سود آلمان است؛ با وجود این او و برخی همکارانش در نشست فراکسیون با امضای طرح کنونی مخالفت خواهند کرد.
خانم وندت معتقد است که طرح کنونی بین مهاجرانی که از کشور خود آواره شدهاند با مهاجرانی که به امید یافتن کار ترک وطن میکنند، تفاوتی قائل نشده است.
پیمان مهاجرتی سازمان ملل که اولین «پیمان جهانی برای مهاجرت امن، منطبق با نظم و قانونمند» است، قرار است در نشست اعضای سازمان ملل در میانه ماه دسمبر (حدود پنج هفته دیگر) در مراکش امضا شود. این پیمان شامل مجموعه آییننامهها و سازوکارهای جهانی برای پرداختن به امور پناهجویان است. کشورها از نظر حقوقی ملزم به اجرای این آییننامهها نیستند.
ینس شپان، وزیر سلامت آلمان از حزب دمکراتمسیحی، هم از طرح یادشده حمایت نمیکند. این در حالی است که آنگلا مرکل، صدراعظم و رئیس این حزب موافق پیمان است.
در سوی دیگر نماینده ویژه دولت آلمان در امور همپیوندی اجتماعی قرار دارد که از مخالفان طرح انتقاد میکند. به اعتقاد خانم آنته ویدمان که او هم از حزب محافظهکار دمکراتمسیحی است: «مهاجرت و فرار چالشهایی جهانی هستند و به همین دلیل منطقی تنها این است که در سطح بینالمللی برای یافتن راهحل تلاش و روی پیشنهادها کار شود.»
نایبرئیس حزب دمکراتهای آزاد (FDP ) در آلمان معتقد است که این موضوع هنوز جای بحث دارد و زمان تصمیمگیری درباره آن فرا نرسیده است.