صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماموران پولیس روسیه رقصیدند و به ستارگان انترنت تبدیل شدند

ماموران پولیس روسیه رقصیدند و به ستارگان انترنت تبدیل شدند

شماری از ماموران پولیس سیبری به دنبال انتشار ویدیوی رقص آنها به ستارگان دنیای مجازی تبدیل شدهاند.
به گزارش بی بی سی، این ماموران پولیس در جمهوری یاقوتستان برای افزایش فروش تکت مسابقه استعدادیابی نیروهای پولیس ویدیو رقص خود را منتشر کردند.
جمهوری یاقوتستان که جمهوری ساخا هم خوانده میشود، سردترین نقطه روسیه است.
پس از آن که این ویدیو در شبکههای اجتماعی سر و صدا کرد، وزارت کشور روسیه در توییتر رسمی خود برای این ویدیو تبلیغ کرد که این باعث شد دهها هزار نفر بیشتر آن را ببینند.
در این ویدیو، هفت مامور پولیس منطقه آمگا شامل ۵ مرد و دو زن در برابر پاسگاه پولیس میرقصند. فلمبرداری این ویدیو سه ساعت طول کشیده است.
گفته شده حرکت دست آنها اشاره به حرف پ (پولیس) در زبان روسی میکند.
سخنگوی پولیس روسیه گفته است از محبوبیت این ویدیو ابراز «خشنودی» کرده است.
پس از انتشار گسترده ویدیو در شبکههای اجتماعی، تمامی تکتهای مسابقه استعدادیابی به فروش رفت.
ویدیو رقص ماموران پولیس در تلویزیونهای روسیه هم پخش شده و حتی بخشهای خبری هم گوشههایی از آن را منتشر کردهاند.
در مسابقه استعدادیابی، ستوان الیاس زارونوایو که در ویدیو رقص حضور داشت، پیروز شد. این مامور پولیس سال پیش هم در یک مسابقه رقص هندی برنده شده بود.