صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۶۰ هزار مهاجر در معرض اخراج از آلمان قرار دارند

۶۰ هزار مهاجر در معرض اخراج از آلمان قرار دارند

نزدیک به ۶۰ هزار نفر از مهاجران و پناهجویانی که وارد آلمان شدهاند در فهرست کسانی قرار دارند که به کشور خود بازگردانده خواهند شد. این افراد تنها اقامت موقت و اضطراری در آلمان دارند.
به گزارش دویچه وله، دولت آلمان خبر داده است که در مجموع ۵۷ هزار و ۱۱۲ نفر از خارجیهایی که وارد آلمان شدهاند، به زودی باید خاک آلمان را ترک کنند و به کشور خود بازگردند. شمار خارجیهایی که به طور رسمی تا پایان اکتبر باید اخراج میشدند ۲۳۴ هزار و ۹۸۶ نفر بودند. بخش بزرگی از این عده به شکل کاملا قانونی در آلمان زندگی میکنند. از این عده ۱۷۷ هزار و ۸۷۴ نفرشان دارای اقامت موقت و اضطراری هستند.
آلمان عمدتا به دلایل بشردوستانه از اخراج نزدیک به سه چهارم این افراد چشمپوشی کرده است. البته دولت با دادن اقامت موقت به این دسته از خارجیها، اخراج آنها از آلمان را تنها به حالت تعلیق در میآورد و این را در اسناد اقامت آنها وارد میکند.
بیشتر افرادی که قرار است از آلمان به کشور خود بازگردانده شوند مهاجران افغان، عراق و صربستان هستند. آمار یاد شده بنا بر پرسش اولا یلپکه، نماینده حزب چپهای آلمان از دولت منتشر شدهاند. این نماینده همچنین گفته است: «بسیاری از این افراد نباید به کشورشان بازگردانده شوند.» او تاکید کرده است: «به جای این که دائما در پی اخراج این افراد باشیم باید به دنبال قوانین درست برای اقامت آنها باشیم.» در نشست وزرای امور داخلی آلمان در شهر ماگدبورگ در روز جمعه ۹ قوس (۳۰ نوامبر) تصمیم گرفته شد که طرح بازگرداندن فراریان جنگ داخلی سوریه به این کشور تا نیمه سال  آینده به تعویق بیافتد و اگر وضع امنیتی در سوریه بهبود نیافت، تا پایان سال ۲۰۱۹ از بازگرداندن سوریها به کشورشان خودداری شود.