صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دشواری‌های گروه بیست برای حل معضلات جهانی

دشواری‌های گروه بیست برای حل معضلات جهانی

بر سر سامان دادن تجارت بینالمللی بین رهبران و سران کشورهای گروه بیست توافق نظر وجود ندارد. مشکلات اقلیمی، گرمایش زمین و کانونهای بحرانزده جهان از یمن تا شبهجزیره کریمه در برابر دهمین اجلاس گروه بیست قرار دارند.
    به گزارش دویچه وله، مائوریسیو ماکری، رئيس جمهور ارجنتین در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران و رهبران کشورهای گروه بیست در بوئنوسآیرس خطاب به شرکت کنندگان در این اجلاس گفت: «چالشهای جهانی، پاسخهای جهانی میطلبند.»
رئیس جمهوری ارجنتین در سخنان خود از جمله به تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت برای یافتن راه حلی مشترک برای گرمایش زمین نیاز به گفتوگو و دیالوگ است.
رهبران و سران شرکتکننده در این کنفرانس باوری مشترک نسبت به علتهای ناظر بر تغییرات اقلیمی ندارند. به عنوان نمونه، دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا نقش انسان در گرمایش زمین را انکار میکند.
همایش رهبران و مسائل سیاسی
رئیس شورای اروپا، دونالد توسک نیز در سخنرانی خود کوشید تا با بهره گرفتن از امکان برخاسته از دهمین اجلاس رهبران و سران کشورهای گروه بیست، توجه همگان را به مسائل و مشکلات واقعی موجود در جهان جلب کند.
توسک به موازات اشاره به مشکلات اقتصادی و از جمله به تجارت جهانی، به مسائل سیاسی و کانونهای بحرانزده جهان نیز اشاره کرد.
رئيس شورای اروپا از جنگ یمن و همچنین دور جدید تنشها در مناسبات بحرانی روسیه و اوکراین بهمثابه مشکلات جدی لحظه حاضر سخن گفت. دونالد توسک در اظهارات خود در برابر خبرنگاران گفت: «کشورهای گروه بیست باید همه توان خود را متمرکز کرده و در راستای حل این مشکلات تلاش ورزند. همه پیش شرطهای حل این مشکلات وجود دارند و تنها به رویکردی مثبت برای حل این مشکلات نیاز است.»