صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امائونل مکرون خشونت علیه پولیس فرانسه را محکوم کرد

امائونل مکرون خشونت علیه پولیس فرانسه را محکوم کرد

امائونل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه با محکوم کردن خشونتها علیه پولیس، به منظور گفتوگو با مقامهای امنیتی کشورش در باره شورشهای روز شنبه پاریس به کشورش برگشته است.
به گزارش بی بی سی، آقای مکرون در رأس هیاتی بلندپایه برای شرکت در نشست گروه بیست به ارجنتین سفر کرده بود.
پولیس روز شنبه برای مقابله با معترضانی که مشخصه بارزشان پوشیدن جلیقههای زرد است با گاز اشک‌‌آور و موتر آبپاش استفاده کرد.
ساعتی پیش از ترک ارجنتین، آقای مکرون گفت هیچ چیزی حمله به پولیس، غارت مغازهها و آتشزدن ساختمانها را توجیه نمیکند.
رئیسجمهوری فرانسه همچنین تهدید روزنامهنگاران و مردم عادی توسط شماری از معترضان را محکوم کرد.
در این تظاهرات بیش از ۲۶۰ نفر بازداشت شدند. این تظاهرات به جز پاریس در سایر نقاط فرانسه هم جریان داشت.
۱۱۰ نفر از جمله ۱۷ نیروی امنیتی در این درگیریها زخمی شدهاند.
بسیاری از تظاهرکنندگان از طیفهای راست و چپ افراطی هستند که با سیاستهای آقای مکرون مخالف هستند.
معترضان عمدتا به سیاست افزایش قیمت سوخت توسط دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه معترض هستند. آقای مکرون میگوید این کار را برای مقابله با گرمایش جهانی انجام داده است.
معترضان همچنین به افزایش هزینههای زندگی اعتراض دارند.
ادوار فیلیپ، نخستوزیر فرانسه هم معترضان را محکوم کرده و گفته است "هیچ توجیهی برای افرادی که تنها هدفشان، شکستن چیزها و درگیری با نیروهای امنیتی است وجود ندارد."
نخستوزیر فرانسه گفته است از بیاحترامی به اماکن ملی مانند طاق نصرت شگفتزده شده است.
تظاهرات جلیقهزردها از نوامبر امسال آغاز شد. این تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود. اما اعتراضها اکنون به افزایش هزینههای زندگی و مالیات بالا و در انتقاد کلی نسبت به سیاستهای اقتصادی آقای مکرون است.