صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات جلیقه‌زردها؛ دولت فرانسه از مردم خواست به معترضان نپیوندند

تظاهرات جلیقه‌زردها؛ دولت فرانسه از مردم خواست به معترضان نپیوندند

دهها هزار پولیس به خاطردور تازه اعتراضهای ضد دولتی جنبش جلیقهزردها به نقاط مختلف فرانسه اعزام شدهاند.
بیشترین حضور پولیس به پاریس، پایتخت فرانسه بر میگردد که در دو هفته اخیر شاهد جدیترین شورشها در چند دهه اخیر بوده است.
نشانهها حاکی از آن است که تعداد کمتری در تظاهرات این هفته شرکت خواهند کرد.
هزاران پولیس به کوچه و خیابانهای پاریس اعزام شدهاند تا جلوی خرابکاری و غارت احتمالی را بگیرند. در هفتههای گذشته شماری از معترضان دست به خرابکاری و شکستن شیشه موترها و مغازهها زدند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه برای کاستن از خشم عمومی قول افزایش هزینههای عمومی را داده است.
اعتراضها با شکایت از افزایش بهای سوخت شروع شد اما به تدریج به خشمی عمومی نسبت به هزینههای زندگی تبدیل شد.
شماری از معترضان نگران هستند که خشونت عناصر افراطی جنبش به خواستههای آنها لطمه خواهد زد. دولت فرانسه از مردم خواسته است تا به خیابانها نیایند و به اعتراضها نپیوندند و دلیل آن را فشار مداوم بر نیروهای امنیتی کشور خوانده که این هفته درگیر حادثه تیراندازی در استراسبورگ بودند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه برای آرامتر کردن فضا، وعده داده حداقل دستمزدها افزایش خواهد یافت.
رئیسجمهوری فرانسه همچنین گفته است که طرح افزایش مالیات بازنشستگان کمدرآمد لغو خواهد شد.
شماری از معترضان این وعدههای رئیسجمهوری فرانسه را قدم مثبت رو به جلو خوانده اما شمار دیگر آن را رد کردهاند.
هفته پیش آقای مکرون در اولین سخنرانی خود پس از خشونتهای اخیر در فرانسه گفت بسیاری از مردم از شرایط زندگیشان ناراضی هستند و حس میکنند کسی صدایشان را نمیشنود.
روز شنبه هفته گذشته، دهها هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و صدها نفر بازداشت شدند. پولیس در مقطعی برای مقابله با معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد.