صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتشار تصاویر جدید ماهواره‌ای از فعالیت‌های موشکی کوریای شمالی

انتشار تصاویر جدید ماهواره‌ای  از فعالیت‌های موشکی کوریای شمالی

پس از انتشار تصاویری ماهوارهای از فعالیتهای جدید موشکی کوریای شمالی در سایت "سوهائه"، خبر از احتمال آزمایش قریبالوقوع موشکهای قارهپیمای این کشور از تاسیسات موشکی "سانومدونگ" منتشر شده است.
خبرگزاریهای بینالمللی از فعالیتهای جدید موشکی کوریای شمالی خبر دادهاند. این خبرها متکی بر اظهارات کارشناسان امور نظامی و فعالیتهای موشکی ایالات متحده آمریکا است.
رسانههای آمریکا تصاویر جدیدی از فعالیتهای موشکی کوریای شمالی منتشر کردهاند. این تصاویر ماهوارهای از فعالیتهای موشکی این کشور در سایت "سانومدونگ" حکایت دارند.
کارشناسان نظامی آمریکا با بررسی تصاویر ماهوارهای درباره احتمال پرتاب آزمایشی یک موشک قارهپیما از سایت یاد شده خبر دادهاند. دو روز پس از شکست مذاکرات رهبران دو کشور کوریای شمالی و آمریکا در هانوی، اخباری مبنی بر از سرگیری فعالیتهای موشکی کوریای شمالی منتشر شده بود.
ابتدا خبر از فعالیتهای موشکی این کشور در سایت "سوهائه" منتشر شد. تصاویر ماهوارهای جدید مربوط به فعالیتهای موشکی کوریای شمالی در سایت "سونامدونگ" است. فرستنده رادیویی "انپیآر" آمریکا خبر فعالیتهای جدید موشکی کوریای شمالی را رسانهای کرده است.