صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون به روحانی: ایران از تشدید تنش در منطقه خودداری کند

مکرون به روحانی: ایران از تشدید تنش در منطقه خودداری کند

یک روز پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، حسن روحانی با همتای فرانسوی خود گفتوگو کرد. در این تماس تلفنی مکرون خواستار آزادی نسرین ستوده و پرهیز ایران از تشدید تنش در منطقه شده است.
به گزارش دویچه وله، به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی شامگاه سهشنبه ۲۰ حمل (۹ اپریل) در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود با وی، درباره "مهمترین مسایل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی" گفت وگو و تبادل نظر کرد. این تماس تلفنی یک روز پس از  آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی رسمی، سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود گفته سپاه پاسداران "ابزار اصلی حکومت ایران برای هدایت و اجرای کارزار تروریسم بینالمللی" است.
چنین اقدامی به دولت آمریکا اجازه میدهد که علیه سپاه پاسداران و فرماندهان و اعضا و نیز پشتیبانان آن مجازاتهایی اعمال کند. این مجازاتها از جمله میتواند شامل تحریمهای مالی، منع صدور روادید، مسدود کردن داراییهای آنها در خارج و پیگرد قانونی حامیان داخلی و خارجی سپاه پاسداران باشد.
با توجه به مناسبات خصمانه میان ایران و آمریکا، برخی ناظران نگران آنند که اقدام ترامپ در قراردادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی، به تشدید تنش میان دو کشور و به تدریج به تصادم و درگیری و جنگ تمامعیار منجر شود. بنابر گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در تماس تلفنی خود با امانوئل مکرون اقدام آمریکا در قبال سپاه را "حرکتی بسیار تحریکآمیز، خطرناک و بیسابقه در روابط بینالملل" خوانده است. روحانی همچنین گفته: «اگر فداکاری سپاه نبود امروز دستکم دو کشور منطقه تحت کنترل داعش بود و این نیروها با فداکاری و تلاش خود ضربه مهلکی به گروهکهای تروریستی در منطقه وارد کردند.»
اشاره حسن روحانی به کشور عراق و سوریه است که ایران مدعی مبارزه با داعش در این دو کشور است. داعش در سال ۲۰۱۴ در عراق و با مشارکت عمده افسران اطلاعاتی و نظامی صدام حسین که در دوره نخستوزیر نوری مالکی و سیاست افراطی او علیه سنیها  منزوی شده بودند، تشکیل شد.