صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار درباره بازگشت اعضای پیشین داعش به آلمان

هشدار درباره بازگشت اعضای پیشین داعش به آلمان

اداره امنیت داخلی آلمان نسبت به خطرات بازگشت جهادیهای پیشین از سوریه و شمال عراق هشدار داد. به گفته رئیس اداره امنیت داخلی آلمان باید از شکل گرفتن نسل تازه تروریستها از فرزندان افراد جهادی پیشگیری کرد.
اداره امنیت داخلی  (اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی) نسبت به خطراتی هشدار داد که با بازگشت جهادگران وابسته به داعش از سوریه و شمال عراق افزایش یافته است.
توماس هالدنوانگ، رئیس اداره امنیت داخلی آلمان، به "ولت ام زونتاگ" گفته است که در آمار آن اداره شمار افرادی که در سال ۲۰۱۸ به عنوان تروریستهای بالقوه ارزیابی میشوند تا ۲۲۴۰ نفر افزایش یافته است. او تأکید میکند بر این عده کسانی را باید افزود که پس از پایان "مأموریت جهادی" اکنون به آلمان برمیگردند.
رئیس اداره امنیت داخلی آلمان هشدار میدهد که نباید شکست "دولت اسلامی" (داعش) را به معنای پایان یافتن خطر آن دانست.
او تأکید میکند: «باید برای هر ضربهای از سوی آنها در کشورهای اروپایی و حتی در آلمان آماده باشیم».
به گفته او گروههای تروریستی در فضای مجازی شبکههای مجهزی تشکیل دادهاند که از طریق آنها میتوانند هواداران خود را باز هم به سوی قتل و ترور هدایت کند.