صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خسارت ۷۸ میلیارد یورویی؛ موضوع پرونده مدیران فولکس واگن

خسارت ۷۸ میلیارد یورویی؛ موضوع پرونده مدیران فولکس واگن

سه رسانه آلمانی میگویند دادستانی شماری از مدیران فولکس واگن را به وارد کردن دهها میلیارد یورو خسارت متهم کرده است. دادستانی شهر برانشوایگ به تازگی از شکایت علیه چند مدیر، از جمله مدیرعامل پیشین فولکس واگن خبر داد.
به گزارش دویچه وله، رسوایی غول موترسازی آلمان مدام ابعاد گستردهتری مییابد و پرونده شماری از مدیران کمپانی فولکس واگن ظاهرا سنگینتر از آن چیزی است که تا کنون در رسانههای منعکس شده است.
بر پایه تحقیقات مشترک دو شبکه تلویزیونی NDR و WDR و روزنامه "زوددویچه"، دادستانی  شهر برانشوایگ آلمان تعدادی از مدیران کمپانی فولکس واگن را به وارد کرده دهها میلیارد یورو خسارت به این کمپانی متهم کرده است.
دفتر دادستانی کل آلمان دو روز پیش (دوشنبه ۲۶ حمل/ ۱۵ اپریل) اعلام کرد که به دلیل رسوایی موتورهای دیزلی از پنج نفر از دستاندرکاران عالیرتبه فولکس واگن به اتهام تقلب، فرار مالیاتی و صدور مدارک دستکاری شده و نادرست شکایت میکند.
در میان متهمان نام مارتین وینترکورن، مدیرعامل پیشین کمپانی فولکس واگن نیز به چشم میخورد اما دادستانی به دلیل در جریان بودن این پرونده از فاش کردن نام تمام متهمان خودداری کرده است.
اکنون سه رسانهها آلمانی با استناد به اطلاعاتی که به دست آوردهاند میگویند دو نفر از این مدیران متهم شدهاند که نزدیک به ۷۸ میلیارد یورو به کمپانی فولکس واگن خسارت زدهاند. این دو نفر متهماند که از ابتدای دستکاری نرمافزار موتورهای دیزلی، برای کمتر نشان دادن میزان واقعی گازهای آلاینده، در این ماجرا دخیل بودهاند و در دوران فعالیت آنها حدود ۹ میلیون موتر با این نرمافزارها وارد بازار شده است. این تعداد بخش بزرگی از کل موترهای مورد مناقشه است.
ظاهرا خسارتی که دادستانی مطرح کرده بر این مبنا محاسبه شده که موترهای دیزلی فولکس واگن با نرمافزارهای دستکاری شده در اروپا ۶۰ درصد قیمت فروخته شده ارزش دارند و در آمریکا کاملا بیارزش ارزیابی میشوند.