صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش رئیس‌جمهوری اتریش در مهار بحران سیاسی این کشور

 نقش رئیس‌جمهوری اتریش  در مهار بحران سیاسی این کشور

اتریش با بحران سیاسی گستردهای روبهرو است. حتی آینده سیاسی سباستین کورتس، صدراعظم اتریش نیز در پرده ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی، بار اصلی بر دوش آلکساندر فن در بلن، رئیس جمهور اتریش سنگینی میکند.
آلکساندر فان در بلن، رئیس جمهوری اتریش برای مهار بحران سیاسی این کشور به میدان آمده است. پس از کنارهگیری وزیران وابسته به حزب راستگرای "آزادی"، دولت اتریش با بحرانی شدید روبهرو شده است.
اکنون، سباستین کورتس، صدراعظم این کشور باید بار دیگر از پارلمان رای اعتماد بگیرد. پارلمان اتریش روز دوشنبه ششم جوزا درباره آینده سباستین کورتس  رایگیری خواهد کرد.
در چنین شرایطی، نقش و جایگاه آلکساندر فن در بلن، رئیس جمهوری اتریش اهمیت خاصی یافته است.فن در بلن، غروب سهشنبه ۳۱ ثور (۲۱ می) در سخنرانی تلویزیونی خود، از رهبران احزاب سیاسی و مسئولان اتریش درخواست کرد مسئولانه با وظایف خود برخورد کنند.
اقامتگاه آلکساندر فن در بلن، این روزها تبدیل به مرکز سیاسی اتریش شده است. خبرنگاران در کنار محل اقامتگاه او گرد آمدهاند و از دیدارهای رئیس جمهوری اتریش با رهبران احزاب مختلف و مسئولان سیاسی این کشور گزارش تهیه میکنند. دیدارهایی که عمدتا محرمانه برگزار میشوند.
ظرف روزهای گذشته، سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش و شمار دیگری از مسئولان دولتی و همچنین نمایندگان فراکسیون احزاب حاضر در پارلمان این کشور برای چارهجویی درباره اوضاع بحرانی حاکم بر این کشور به اقامتگاه فن در بلن مراجعه کردهاند.