صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در کودتای نافرجام اتیوپیا عده‌ای کشته شدند

در کودتای نافرجام اتیوپیا عده‌ای کشته شدند

در کودتای نافرجام در آمهاره اتیوپیا رئیس دولت محلی و رئیس ستاد ارتش اتیوپیا کشته شدند. مسئول امور امنیتی دولت محلی در این کودتا دست داشته است. تنشهای قومی در اتیوپیا سبب مشکلات اتنیکی در این کشور شده است.
ابی احمد ، رئیس دولت اتیوپیا صبح یکشنبه، 2 سرطان (۲۳ جون) در تلویزیون این کشور اعلام کرد که سیاری مکونن، رئیس ستاد ارتش اتیوپی هدف اصابت گلوله قرار گرفته است. دفتر رئیس دولت اتیوپیا تلاش برای کودتا در منطقه شمال شرقی آمهاره را محکوم کرد. رسانههای دولتی اتیوپیا نیز گزارش دادند که در کودتای نافرجام در آمهاره رئیس دولت محلی کشته و "عدهای" نیز در کودتای نافرجام کشته شدند.
از زمان روی کار آمدن ابی احمد، رئیس دولت اتیوپیا در اپریل ۲۰۱۸ اصلاحات مختلفی در این کشور آغاز شد. ابی احمد زندانیان سیاسی را آزاد کرد و با کشور همسایه خود اریتره که سالیان درازی در جنگ بود قرار داد صلح امضا کرد.
اتیوپیا ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از پرجمعیتترین کشورهای آفریقا به حساب میآید. تنش و درگیری بین گروه های مختلف قومی اتیوپیا وجود دارد. اقوام مختلف این کشور توسط دولت های مستبد قبل از ابی احمد سرکوب شدهاند.