صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه دو سازمان امدادی برای نجات دوباره پناهجویان مدیترانه

برنامه دو سازمان امدادی برای نجات دوباره پناهجویان مدیترانه

به رغم مقاومت شدید، بهویژه از سوی ایتالیا، دو سازمان "اساواس مدیترانه" و "پزشکان بدون مرز" برای نجات پناهجویان در دریای مدیترانه برنامهای جدید در پیش گرفتهاند.
هفت ماه بعد از آن که امدادگران مجبور شدند عملیات نجات و امدادرسانی به پناهجویان در دریای مدیترانه با کشتی "آکواریوس" را متوقف کنند، دو سازمان امدادی اعلام کردهاند، مأموریت خود در این دریا را با کشتی جدیدی به نام "اوشن وایکینگ" از سر خواهند  گرفت.
سازمانهای "اساواس مدیترانه" و "پزشکان بدون مرز" اعلام کرده‌‌اند: «از آن جا که همواره تعداد زیادی از لیبیا از طریق یکی از خطرناکترین مسیرها فرار میکنند و در دریای مدیترانه نیز بهندرت امکانی برای امداد و نجات وجود دارد برای ما آشکار بود که باید به دریا برگردیم.»
لیبیا که از سال ۲۰۱۱ در جنگ داخلی به سر میبرد از مدتها پیش به یکی از مهمترین مسیرها برای فرار پناهجویان آفریقایی به سوی اروپا تبدیل شده است.
در سه سال گذشته حدود ۳۰هزار پناهجو نجات داده شدهاند. کشتی جدید که با پرچم ناروی حرکت میکند با همکاری سازمان "پزشکان بدون مرز" تأمین مالی شده است. با این حال این کشتی برای انجام مأموریت خود کسر بودجه دارد. سوفی باو، مدیر اجرایی "اساواس مدیترانه" خواستار اعانهها و کمکهای نقدی برای تأمین هزینه این کشتی شده است. به گفته او، این کشتی تنها برای هزینههای عملیاتی روزانه خود به حدود ۱۴هزار یورو بودجه نیاز دارد.
کشتی "اوشن وایکینگ" ۳۱ خدمه دارد و مجهز به یک کلینک پزشکی و چهار قایق نجات است و میتواند در هر مأموریت تا ۲۰۰ پناهجو را از دریا نجات دهد. این کشتی ۶۹ متری باید برای نخستین مأموریت خود از ناروی به دریای مدیترانه آورده شود.