صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبران پاکستان و آمریکا قرار است در کاخ سفید دیدار کنند

 رهبران پاکستان و آمریکا قرار است در کاخ سفید دیدار کنند

عمران خان، نخستوزیر پاکستان، قرار است در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا، دیدار کند.
این دیدار برای بهبود روابط پاکستان و آمریکا که بهدلیل درگیریها در افغانستان و رابطه نه چندان گرم اسلامآباد و واشنگتن بویژه در ماههای اخیر تحتتاثیر قرار گرفته است، بسیار مهم ارزیابی میشود.
آقای ترامپ، اوایل سال پیش کمکهای امنیتی آمریکا به پاکستان را کاهش داده بود و این کشور را به "دروغگویی و فریبکاری" متهم کرده بود.
در واکنش به این سخنان آقای خان گفت که کمکهای آمریکا را در قیاس با هزینه "جنگ علیه تروریسم" به رهبری آمریکا که به پاکستان وارد شده، اندک میداند.
آقای ترامپ در توییت سال گذشته خود بشدت از پاکستان انتقاد کرد و نوشت: "ایالات متحده آمریکا با سادهلوحی در ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۳ میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است؛ و آنها در عوض به جز دروغ و فریب چیزی به ما ندادهاند؛ با این تصور که رهبران ما احمق هستند. آنها [پاکستانیها] به تروریستهایی که ما در افغانستان به دنبالشان هستیم، پناهگاه داده و [به ما] کمک زیادی نکردهاند. (این رویه) دیگر بس است."
این اظهارات آقای ترامپ پا واکنش شدیدی مقامات پاکستانی مواجه شد و در پاکستان تظاهرکنندهگان در اعتراض به این حرف آقای ترامپ پرچم آمریکا را آتش زدند و شعارهای ضد آمریکایی سردادند. نخست وزیر پاکستان هم در آن زمان نشست اضطراری امنیت ملی کشورش را برگزار کرد.
رهبران پاکستان و آمریکا علاوه بر مبارزه علیه تروریسم، و مسایل مربوط به افغانستان و مذاکرات این کشور با طالبان، احتمالا درباره تجارت و سرمایهگذاری نیز صحبت می کنند.
پاکستان با مشکلات مالی زیادی روبرواست و براساس گزارشها رشد اقتصادی این کشور با کاهش روبرو خواهد بود. در همین خصوص آقای خان پس از آنکه از "صندوق بینالمللی پول" کمک مالی دریافت کرد اکنون امیدوار است تا به گفته تحلیلگران دیدار با مقامات آمریکایی و بهبود روبط با این کشور، دستکم بتواند بخشی از مشکلات مالی کشور را کنترل کند.