صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نبرد خان‌شیخون؛ شورشیان بعد از پنج سال عقب رانده شدند

نبرد خان‌شیخون؛ شورشیان بعد از پنج سال عقب رانده شدند

نیروهای مخالف سوریه از شهر راهبردی خانشیخون، در ولایت ادلب عقبنشینی کردند. ولایت ادلب آخرین منطقهایست که در دست شورشیان است.
خانشیخون از پنج سال پیش در دست شورشیان بوده. نیروهای دولتی سوری با پشتیبانی روسیه، در هفتههای اخیر به نزدیک خان شیخون رسیده و بر شدت حملات خود افزوده بودند.
شورشیان به بیبیسی گفتند که این نیروها روز سهشنبه از شهر عقب نشستند.
اما گروه "حیات تحریر الشام" یکی از گروههای مهم مخالف در ولایت ادلب، عقبنشینی این گروه را "تجدید قوا" توصیف کرد.
بنا به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا خانشیخون اکنون به دست نیروهای دولتی افتاده و به نظر میآید سرنوشت این شهر در حال تغییر است.
اما گروه الشام در بیانیه خود میگوید که در پی یک بمباران بزرگ، این گروه، نیروهایش را درشهر خانشیخون تجدید قوا کرد.
خانشیخون مدت طولانی، صحنه خشونتهای جنگ داخلی سوریه بوده است.
در سال ۲۰۱۷ حملات شیمیایی در این ناحیه صورت گرفت که کارشناسان سازمان ملل بابت آن سوریه را مقصر دانستند. این حادثه موجب شد که ایالاتمتحده حملات نظامی انجام دهد.
جنگ در سوریه بیش از هشت سال است که ادامه دارد.
خانشیخون در ولایت ادلب از نظر استراتژیک میدان مهم جنگ برای طرفین درگیری بوده است.
در ماههای اخیر نیروهای بشار اسد عملیات تهاجمی در این ناحیه آغاز کردند.
صدها غیرنظامی کشته شدند، و صدها هزار نفر از خانههایشان رانده شدند.
ولایت ادلب- همراه با بخشهایی از شمال حما و غرب حلب- آخرین سنگر شورشیان بوده است.