صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لغو سفر ترامپ به دنمارک به علت اختلاف‌نظر بر سر فروش گرینلند

لغو سفر ترامپ به دنمارک به علت اختلاف‌نظر بر سر فروش گرینلند

دونالد ترامپ قرار دیدار خود با مته فردریکسن ، نخستوزیر دنمارک را به علت اختلاف نظر بر سر فروش گرینلند به تعویق انداخت. فردریکسن گفته بود که گرینلند فروشی نیست و بحث بر سر فروش این جزیره بیهوده است.
طرح خرید گرینلند توسط دونالد ترامپ بازتابی وسیع داشته است. بهویژه دنمارک نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نخستوزیر این کشور ابراز امیدواری کرده که طرح چنین موضوعی از سوی ترامپ "جدی" نبوده باشد.
ترامپ نیز در واکنش به سخنان مته فردریکسن گفته است که قرار سفر خود به دنمارک را به تعویق خواهد انداخت .
طرح موضوع خرید گرینلند ناخشنودی مقامها و مردم دنمارک را در پی داشت. دو روز پس از اظهارات مته فردریکسن، ترامپ روز سهشنبه ۲۹ اسد (۲۰ اگست) اعلام کرد که برنامه خرید گرینلند از جمله اولویتهای او نیست.
ترامپ در واکنش به اظهارات مقامهای دنمارک و نخستوزیر آن کشور گفته بود: «دنمارک کشور بسیار ویژه با مردمی فوقالعاده است، اما در واکنش به آنچه نخستوزیر دنمارک، مته فردریکسن گفته که تمایلی به گفتوگو بر سر فروش گرینلند ندارد، من سفر خودم به دنمارک که برای دو هفته دیگر پیش بینی شده بود، را به تعویق میاندازم.»