صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش‌های فراروی صدراعظم آلمان در سفر به چین

چالش‌های فراروی صدراعظم آلمان در سفر به چین

برای آنگلا مرکل شاید هیچ سفری را نتوان سفری آسان تلقی کرد. بیتردید سفر به چین در شمار سفرهای چالشبرانگیز او به شمار میآید. او باید برای بیان مسائل مختلف واژههای مناسب را بیابد و برای پرسشهای حساس پاسخهای صحیح.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در راس گروهی از نخبگان و مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی این کشور برای دیدار و گفتوگو با مقامات چینی به پکن سفر کرده است.
او در همان بدو ورود با لی که چیانگ، نخستوزیر جمهوری خلق چین دیدار و گفتوگو کرد. پس از آن قرار است در ضیافت شام با شی جین پینگ، رئيس جمهوری چین نیز دیدار و گفتوگو کند. مسائل گوناگونی برای گفتوگو و مذاکره بین مرکل و مسئولان چین وجود دارد. مسائلی که تنها به جنگ تجاری بین آمریکا و چین و تاثیرات آن بر بازرگانی جهانی محدود نمیشود. مسئولان و نمایندگان سیاسی و اقتصادی دو کشور آلمان و چین در جریان دیدار مرکل از آن کشور اقدام به امضای ۱۱ قرارداد خواهند نمود.
قراردادهای همکاریهای دو کشور حوزههای گوناگونی را شامل میشود. بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شده، دو کشور ابراز تمایل کردهاند در عرصههای هوانوردی، کشتیرانی، خودروهای برقی، بخشهای ناظر بر مسائل مالی و بیمه با یکدیگر همکاری کنند.
موترهای خودران و همچنین فعالیت در عرصه امتناع از تولید پسماند و زباله و همچنین بازیافت زبالهها نیز از دیگر محورهایی است که قرار است دو کشور در دستور همکاریهای متقابل خود قرار دهند.