صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت‌های داروسازی تمایلی به تولید آنتی‌بیوتیک‌ جدید ندارند

شرکت‌های داروسازی تمایلی به تولید آنتی‌بیوتیک‌ جدید ندارند

با اینکه شمار باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکهای موجود رو به افزایش است، بسیاری از شرکتهای داروسازی تحقیق در زمینه آنتیبیوتیکهای جدید را متوقف کردهاند، چون تولید آنها سود چندانی ندارد.
هر چند که باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک یکی از چالشهای بزرگ علم پزشکی به شمار میروند، شرکتهای داروسازی در حال متوقف کردن تحقیقات در مورد آنتی بیوتیکهای جدید هستند.
شبکه رادیو و تلویزیونی NDR در آلمان میگوید تولیدکنندگانی مانند "جانسون و جانسون"، بزرگترین شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی و پزشکی، تأیید کردهاند که در حال حاضر برنامهای برای تولید آنتیبیوتیک جدید در دست ندارد. غولهای داروسازی مانند "نووارتیس" و "سانوفی" هم پایان سال ۲۰۱۶ تحقیق در زمینه آنتیبیوتیکهای جدید را متوقف کرده بودند.
این در حالی است که انجمن بینالمللی داروسازی (IFPMA ) سال ۲۰۱۶ میلادی "انجمنی برای مقابله با باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک" تأسیس کرده بود که حدود یکصد شرکت داروسازی از جمله جانسون و جانسون، نووارتیس و سانوفی هم در بیانیه مشترکی از آن حمایت کرده بودند. آنها از جمله گفته بودند که برای تحقیق در این زمینه، سرمایه گذاری میکنند.
گزارش تحقیقی شبکه رادیو و تلویزیونی NDR آلمان نشان میدهد که تقریبأ نیمی از شرکتهای داروسازی دیگر در زمینه آنتیبیوتیکهای جدید تحقیق نمیکند.
به عنوان مثال شرکت آلرگان گفته است به تحقیق در مورد بیماریهای عفونی ادامه میدهد اما به این پرسش كه آیا آنتیبیوتیکی جدیدی هم خواهد ساخت یا خیر، پاسخ نداده است. شرکت فایزر گفته است یک برنامه مطالعاتی در مورد ترکیب دو نوع دارو دارد که البته برنامه جدیدی نیست و از مدتها پیش در دست بررسی است.
علاوه بر شرکتهای بزرگ داروسازی، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط نیز بیانیه انجمن بینالمللی داروسازی را در سال ۲۰۱۶ میلادی امضا کردند. حدود ۵۰ شرکت هنوز در مورد آنتی بیوتیکهای جدید تحقیق میکنند اما بیش از ۲۰ شرکت تحقیق در این زمینه را رها کرده یا ورشکسته شدهاند. بسیاری از شرکتهای کوچکتر هم میگویند کسی حاضر به سرمایهگذاری در این زمینه نیست.