صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون مالکیت سلاح در آمریکا؛ غول‌های اقتصادی حامی محدودیت

قانون مالکیت سلاح در آمریکا؛  غول‌های اقتصادی حامی محدودیت

مردی که در تگزاس با تیراندازی ۲۲ نفر را کشت به زودی محاکمه میشود. همزمان روسای ۱۴۵ شرکت بزرگ در نامهای از سنا خواستهاند طرح پیشنهادی دمکراتها برای محدودیت فروش اسلحه را تصویب کند.
دموکراتهای مجلس قانونگذاران آمریکا حالا برای تغییر قوانین حمل اسلحه از پشتیبانی بخش اقتصاد نیز برخوردار شدهاند. ۱۴۵ مدیر کنسرنهای بزرگ در نامهای که روز  پنجشنبه ۲۱ سنبله (۱۲ سپتمبر) در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، از سنای آمریکا خواستهاند طرحی را که در ماه فوریه در مجلس نمایندگان تصویب شد، تایید کند. بر اساس این طرح فروش اسلحه به اشخاص حقیقی که درباره گذشته آنها تحقیقی صورت نگرفته است، ممنوع میشود.
در این نامه آمده است: «خشونت با اسلحه در آمریکا اجتنابناپذیر نیست، میتوان جلوی آن را گرفت. قدمهایی هست که کنگره میتواند و باید بردارد تا جلوی خشونت با اسلحه گرفته شود و میزان آن کم شود.»
نویسندگان این نامه گفتهاند این پذیرفتنی نیست که در میانه این بحران، بدون عمل باقی ماند و نشست. مدیران غولهای اقتصادی آمریکا نوشتهاند سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوریخواهان طرفدار ترامپ است باید راه مجلس قانونگذاران را که اکثریت آن در دست دموکراتهاست دنبال کند.
در میان امضاکنندگان این نامه نام مدیران ایربیاندبی، اوبر و یلپ نیز دیده میشود.